Historisk arkiv

Økologisk: Debio får fortsette

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Økologisk: Debio fortsetter som kontrollorgan for økologisk matproduksjon i Norge. Dagens ordning fungerer bra, mener landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Økologisk: Debio får fortsette

Økologisk: Debio fortsetter som kontrollorgan for økologisk matproduksjon i Norge. Dagens ordning fungerer bra, mener landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Mattilsynet er kontrollmyndighet på økologiområdet, men organisasjonen Debio har fått delegert den utøvende kontrollmyndighet på dette området. I 2004 fikk Mattilsynet i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet å gjennomgå denne forvaltningsmodellen, og samtidig se denne i sammenheng med merking av økologiske produkter.

- Nåværende organisering av kontrollen har vist seg å fungere bra. Vi har besluttet at dagens modell med Debio som utøvende kontrollorgan videreføres og at det satses videre på Ø-merket, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Økologikontrollen
EØS-regelverket pålegger myndighetene å etablere en kontrollordning for økologisk produksjon i offentlig regi. Det kreves blant annet at det utføres minst én årlig inspeksjon hos produsenter som driver økologisk produksjon og virksomheter som håndterer økologiske produkter. Det skal i tillegg gjennomføres uanmeldte inspeksjoner. Ansvaret for å gjennomføre disse inspeksjonene er delegert til Debio.

Gjennomgang av forvaltningsmodellen
Mattilsynet konkluderte i sin rapport med at mange argumenter taler for at etaten overtar ansvaret for også å gjennomføre disse tilsynsoppgavene. Det ble anbefalt at spørsmålet om overdragelse av tilsyn på økologiområdet skulle utsettes 2-3 år.

Modellen som er valgt i Norge med delegering til et privat kontrollorgan, er svært vanlig innen EØS-området. Departementet mener Debio har hatt og har en sentral rolle når det gjelder å sikre trygghet og tillit til økologisk produksjon og produkter.

Fremtidig organisering
Soria Moria-erklæringen har satt som mål at innen 2015 skal 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket være økologisk. Nåværende organisering av kontrollen har vist seg å fungere bra. Vi har etter en helhetsvurdering besluttet at det derfor er mest hensiktsmessig at nåværende organisering av kontrollordningen videreføres, sier Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. Beslutningen om at nåværende modell videreføres, tilsier en fortsatt satsning på Debios Ø-merke.

Økologisk: Debio fortsetter som kontrollorgan for økologisk matproduksjon i Norge. - Dagens ordning fungerer bra, mener landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.


26.10.06