Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økologisk jordbruk på rett vei

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Lønnsomheten i økologisk produksjon er relativt god. Det er ikke behov for store endringer i tilskuddsordningene. Dette er konklusjoner i en rapport utarbeidet av Vista analyse i samarbeid med Damvad Norge.

Lønnsomheten i økologisk produksjon er relativt god. Det er ikke behov for store endringer i tilskuddsordningene. Dette er konklusjoner i en rapport utarbeidet av Vista analyse i samarbeid med Damvad Norge.

– Denne rapporten dokumenterer at vi i det store og hele har gjort de riktige grepene for økologisk jordbruk. Produksjonstilskuddene er innrettet på en god måte, - og de virker etter hensikten, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. – Det er viktig at norsk jordbruk har et godt tilbud av økologiske matvarer. Dette er noe mange kunder etterspør, og det bidrar til et større matmangfold, sier Slagsvold Vedum. 

Som oppfølging av jordbruksforhandlingene 2012 har Statens landbruksforvaltning (SLF) fått gjennomført en evaluering av tilskudd som skal bidra til økt økologisk produksjon og forbruk av økologisk mat. Blant hovedfunnene er at tilskuddene har bidratt til å nå målene, og i stor grad vært utløsende for omlegging til økologisk produksjon. Behovene er nå størst på markedssiden, der tiltak bør rettes inn mot forbruker.  

     

Rapport: Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 

Mer markedsføring mot forbruker
Etterspørselsrettede aktiviteter har i stor grad blitt innrettet mot storhusholdning og offentlig innkjøp. Rapporten anbefaler økt fokus på generisk markedsføring og kunnskap om økologisk produksjon og mat rettet mot forbruker. Det bør fortsatt satses på produkt- og emballasjeutvikling. I tillegg pekes det på at det er rom for bedre synliggjøring av resultater og statistikk om økologisk landbruk. 

Tilskudd til utviklingstiltak har styrket tilbud og etterspørsel gjennom å redusere flaskehalser i hele verdikjeden. Effekten av tiltakene antas imidlertid å ha blitt dempet av høy tillit til konvensjonelt landbruk, og av at det er satset lite på markedstiltak i perioden. Det er fortsatt behov for veiledning av produsenter, men enda større behov for kunnskap ut til forbruker om kjennetegn ved økologisk produksjon og mat. 

Økt vareutvalg i butikkene
Økologisk mat er i økende grad en del av sortimentet hos de store dagligvareaktørene. Men tilbud må samsvare med etterspørsel både når det gjelder pris, tilgjengelighet og utvalg. Det er fortsatt utfordringer knyttet til produksjon, foredling og distribusjon og det kan oppleves krevende å nå gjennom til store dagligvareaktører, særlig for småskalaprodusenter men også for andre.  Dette er sammensatte utfordringer og løses ikke alene med tilskudd.

Produksjonstilskudd bidrar til å nå målene
Tilskuddene har i stor grad vært utløsende for at foretak legger om til økologisk produksjon, og at lønnsomheten i denne produksjonen er relativt god. En undersøkelse som ble gjennomført i forbindelse med evalueringen viser det er et potensial for å øke produksjonen blant konvensjonelle produsenter, ettersom hele 24 prosent av gårdbrukerne har vurdert å legge om.

Samtidig er det en rekke utfordringer knyttet til å øke økologisk produksjon knyttet til gjødsling, kompetanse, merarbeid osv. Økologisk kornproduksjon er et eksempel der manglende tilgang på husdyrgjødsel er en vesentlig barriere for å øke produksjonen.

Her peker rapporten på et bredere sett av tiltak enn tradisjonelle tilskudd. 

Om evalueringen
Evalueringen er gjennomført av Vista analyse i samarbeid med Damvad Norge. Oppdraget har vært å vurdere resultatoppnåelse, kostnads- og forvaltningseffektivitet for tilskuddene fra 2005. Evalueringen har også sett på barrierer for måloppnåelse og gir grunnlag for økt målretting og prioritering av tiltak som bør støttes fremover. SLF vil bruke evalueringsrapporten som grunnlag for prioriteringer og målrettet virkemiddelbruk.  Eventuelle endringer i virkemiddelbruken vil bli vurdert i jordbruksoppgjøret 2013.

Økologisk Røros Smør
Økologisk Røros Smør. Lønnsomheten i økologisk produksjon er relativt god. (Foto: LMD)
Til toppen