Økonomisk kompensasjon etter nedslakting på grunn av antibiotikaresistente bakterier

På vegne av Landbruks- og matdepartementet har Landbruksdirektoratet sendt på høring forslag til forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av LA-MRSA.

Formålet med den nye kompensasjonsordningen er å redusere den økonomiske belastningen for bønder som må slakte ut besetningen på grunn av denne bakterien. 

Den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA bekjempes for å hindre at svinebesetninger blir et reservoar for smitte av bakterien til mennesker. 

Til toppen