Økt beredskap i nord

– Nordområdene er vårt viktigste strategiske ansvarsområde og vi vil styrke beredskapen – både på fastlandet og i havområdene, sier Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Regjeringen har foreslått å øke tilskuddet til Redningsselskapet med 15 mill. kroner til drift av en ny redningsskøyte i Vardø.

-En fast bemannet redningsskøyte vil sikre en sjøredningstjeneste med lokalkunnskap og raskere responstid som igjen gir økt trygghet for fiskere og kystbefolkningen i Finnmark, sier Mæland.

Regjeringen bedrer samtidig kommunikasjonsinfrastrukturen i nordlige havområder. Det ble i 2020 startet et arbeid for å opprette høy-frekvent radiodekning i nordområdene. Når dekning er på plass i 2021 vil Hovedredningssentralen og kystradiostasjonene kunne ha toveis talekommunikasjon med nødstedte og redningsressurser.

Det er også igangsatt et prosjekt for å tilby bredbånd for både sivile og militære brukere i Arktis fra 2023. Fiskefartøy, transportskip og cruisefartøy vil få tilgang til internett uansett hvor de befinner seg i Arktis. En langt mer stabil og sikker kommunikasjonskapasitet vil bidra til at oppgaver som suverenitetshevdelse, fiskerioppsyn og redningstjeneste vil bli bedre ivaretatt i nord.

De første redningshelikoptrene som skal erstatte Sea King flåten ble satt i drift 1. september 2020.

De nye helikoptrene, som har fått navnet «SAR Queen», vil ha langt bedre rekkevidde, større fart og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens redningshelikopter.

For å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge ytterligere tas det sikte på å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø basert på sivil innleie. Det tas sikte på at den nye redningshelikopterbasen i Tromsø settes i drift i løpet av 2022.

For å sikre at helikopterberedskapen for politiet i Nord-Norge ivaretas fikk politiet fra 1. mai 2020 tilgang på et sivilt helikopter. Helikoptret vil være tilgjengelig fra Tromsø lufthavn Langnes 24 timer i døgnet, med én times responstid, hele året, for transport av personell fra politiet med våpen og utstyr. Helikoptret vil støtte Troms, Nordland og Finnmark politidistrikt i sin oppdragsløsning.

I Finnmark politidistrikt er man i gang med å bygge opp en nødmeldingssentral i Kirkenes hvor både politi, brann og helse skal bli samlokalisert. Det tilrettelegges også lokaliteter for Forsvaret for hendelser som krever samarbeid med politiet. Den nye nødmeldingssentralen vil bidra til tilstedeværelse og myndighetsutøvelse som understøtter samfunnsutviklingen i den nordøstre delen av Norge.

Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet om felles utfordringer i Arktis innen redning og beredskap gjennom avtaler knyttet til internasjonalt redningssamarbeid i nordlige havområder.

Regjeringen foreslår å bevilge 139,1 mill. kroner i 2021 til igangsetting av byggeprosjekt og videre etablering av ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.

-Regjeringen vil i høst presentere en ny stortingsmelding om nordområdene. Dette gjør vi fordi verden har endret seg betraktelig siden den forrige nordområdemeldingen ble lagt fram i 2011. Både norsk sikkerhetspolitikk, våre økonomiske forbindelser og samfunnsutviklingen i nord avhenger av treffsikker analyse og situasjonsforståelse, sier Mæland.

Meld. St. 5 (2020–2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden