Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økt fokus på fiskerikriminalitet

Av Øyvind Rinbø, EU-delegasjonen

Det siste tiåret har det vært en sterk økning i organisert kriminalitet i internasjonal fiskerisektor, ifølge både FN og Interpol. Gunnar Stølsvik leder Interpols gruppe for fiskerikriminalitet og deltok i desember på en konferanse om temaet i Europaparlamentet.

Illustrasjonsfoto: Morguefile

Det siste tiåret har det vært en sterk økning i organisert kriminalitet i internasjonal fiskerisektor, ifølge både FN og Interpol. Dette fordrer løsninger gjennom et tett internasjonalt samarbeid. Gunnar Stølsvik, som leder Interpols gruppe for fiskerikriminalitet, deltok i begynnelsen av desember på en konferanse om temaet i Europaparlamentet.

Fisk spiller en viktig rolle for verdens matsikkerhet. Verdens fiskebestander er imidlertid under press grunnet overfiske. Ifølge Europakommisjonen står ulovlig, urapportert og uregulert fiske for rundt 15 prosent av fangsten på verdensbasis. Samtidig som man ser skadevirkningene på miljøet, er det nå også et økt fokus på å forstå hvordan denne kriminaliteten er en del av internasjonal organisert kriminalitet generelt.

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) sin definisjon, omfatter ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU-fiske) blant annet situasjoner hvor et skip fisker i et farvann uten tillatelse eller i strid med nasjonale eller internasjonale regler, og fiske som ikke rapporteres, eller blir uriktig rapportert, til myndighetene.

Fiskerikriminalitet på dagsorden i Europaparlamentet
Europaparlamentet arrangerte 5. desember en konferanse hvor bekjempelse av grenseoverskridende fiskerikriminalitet sto på agendaen. En konferanse med samme tema ble arrangert også i 2011. En av de inviterte var Gunnar Stølsvik fra Fiskeri- og kystdepartementet, som for tiden leder Interpols arbeidsgruppe for fiskerikriminalitet, kalt Project SCALE.

- Hovedfokuset er fiskerikriminalitet, men vi vil også jobbe med kriminalitet som kan knyttes til dette, slik som menneskehandel, skatt- og avgiftssvindel, narkotikahandel, korrupsjon og hvitvasking, sa Stølsvik under konferansen.

En representant fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) ga en introduksjon til utfordringene med skatteunndragelse. Han forklarte at slik unndragelse gjerne involverer både flaggstater, tredjeland og skatteparadiser – og at løsningsbasert internasjonalt samarbeid derfor er nødvendig.

Fiskerikomiteen i Europaparlamentet presenterte tidligere i år en rapport om den eksterne dimensjonen av EUs felles fiskeripolitikk. Rapporten understreker behovet for dialog med øvrige store fiskemarkeder som USA, Japan og Kina, med sikte på økt samarbeid og utarbeidelse av et mer effektivt juridisk rammeverk. Også hver enkelt stat må være sitt ansvar bevisst, slik at UUU-produkter ikke gis anledning til å komme i sirkulasjon på det nasjonale markedet.

EUs arbeid med å bekjempe ulovlig fiske 
EU vedtok i 2008 en forordning som skal forebygge, avverge og stanse UUU-fiske. Forordningen innfører krav til fangstsertifikat ved all import av fiskeriprodukter til EU og krav om garanti fra flaggstaten om at skipet opererer i overensstemmelse med nasjonale og internasjonale forpliktelser. Gjennom svartelisting av henholdsvis skip og stater som ikke etterkommer forordningens krav, gis det mulighet til å ekskludere disse fra EU-markedet.

Kommisjonen oppdaterte nylig listen over stater som ikke anses å oppfylle forordningens krav. Disse landene er Belize, Kambodsja, Fiji, Guinea, Panama, Sri Lanka, Togo og Vanuatu.

Norge ser på EUs forordning som et av flere viktige initiativ i den globale kampen mot ulovlig fiske. På bakgrunn av dette ønsket Norge å være tidlig ute med å slutte seg til EUs fangstsertifikatsystem.

Norge inngikk derfor allerede i september 2009 en avtale med EU om tilslutning til fangstsertifikatordningen.

Store økonomiske tap
De økonomiske tapene grunnet UUU-fiske anslås til å ligge mellom 10 og 23,5 milliarder dollar årlig, noe som representerer mellom 11 og 26 millioner tonn fisk. Farvann i Vest-Afrika er spesielt berørt, hvor nesten 40 prosent av total fangst er ulovlig fisket.

Disse tapene inkluderer tapt inntekt for lokale fiskere, samt ubetalte lisenser og tap for foredlingsindustrien. Det ulovlige fisket berører ofte kystsamfunn som har få alternative kilder til mat og inntekt.

En del av internasjonal organisert kriminalitet
I tillegg til bekjempelsen av ulovlig fiske, rettes nå økt oppmerksomhet mot å forstå hvordan fiskerikriminalitet inngår i en større internasjonal sammenheng. I en rapport fra 2011 fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), konkluderes det med at marine ressurser har blitt et attraktivt mål for kriminelle, med potensiell høy profitt og lav risiko. Aktivitetene knyttes til både menneske- og narkotikahandel, korrupsjon og hvitvasking.

Med økende knapphet på fiskeressurser er dette en form for kriminalitet som forventes å tilta i årene som kommer.

Til toppen