Økt krav til botid for permanent oppholdstillatelse

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å øke kravet til botid i Norge før permanent oppholdstillatelse gis, fra tre til fem år.

Utvidelsen er avtalt i Samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF.

Forslaget betyr at tiden utlendinger må oppholde seg i Norge før permanent oppholdstillatelse gis, økes fra dagens tre år til fem år.

Et skjerpet botidskrav styrker myndighetenes mulighet til kontroll med at utlendingen ikke har fått opphold i Norge på et fiktivt grunnlag, for eksempel et proformaekteskap.

Permanent oppholdstillatelse gir et utvidet vern mot utvisning. Når botidskravet øker, vil det også ta lengre tid før en utlending får dette utvidede utvisningsvernet.

– I dag gis som regel permanent oppholdstillatelse etter tre år. Permanent oppholdstillatelse medfører et utvidet vern mot utvisning, ved for eksempel kriminelle handlinger og brudd på utlendingsloven. Med dette forslaget må utlendingen ha opphold i minst fem år før de kan få permanent opphold, sier Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen(Frp).

– Forslaget vil sannsynligvis medføre at flere utlendinger blir utviste som følge av kriminelle forhold og brudd på utlendingsloven, siden det tar lengre tid før utlendingen oppnår et større vern mot utvisning, sier Anundsen videre.

Permanent oppholdstillatelse innebærer en i utgangspunktet varig rett til opphold i Norge, uten behov for fornyelse. Hensynene bak denne retten tilsier at det bør gjelde et botidskrav av en viss lengde. Departementet mener at tre års opphold i Norge gir en begrenset tilknytning til riket, og at det derfor er mindre grunn til å gi fortsatt opphold dersom det opprinnelige grunnlaget for at det blir gitt oppholdstillatelse i Norge har bortfalt.

Forslaget innebærer at hvis utlendingens grunnlag for oppholdstillatelse i Norge ikke lenger er til stede etter tre, fire år, for eksempel som følge av et samlivsbrudd, vil utlendingen som hovedregel ikke få fortsatt opphold i Norge. I den forbindelse ber departementet særskilt om innspill knyttet til hvilken betydning et hevet botidskrav vil kunne ha for personer som opplever mishandling i samlivsforholdet.

Høring med forslag om hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse