Økt ventetid på grunn av koronautbruddet

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Ventetidstallene for første tertial og for mai 2020 øker etter koronavirusutbruddet. De nye tallene fra Helsedirektoratet er som forventet.

Det har vært nødvendig å redusere planlagt aktivitet i spesialisthelsetjenesten for å frigjøre kapasitet, personell og utstyr til håndtering av pasienter med covid-19. Aktiviteten har også vært tatt ned av smittevernhensyn.

– Virusutbruddet har ført til at det nå er økt ventetid i spesialisthelsetjenesten, fordi sykehusene i denne perioden har måttet prioritere beredskap og koronasyke pasienter. Det er også forventet at ventetiden vil øke i tiden fremover. Når sykehusene nå får aktiviteten opp igjen kan de behandle dem som har fått avtalene skjøvet på. Dette viser viktigheten av å holde på de tiltakene vi har mot koronaviruset ellers i samfunnet. Smitten rammer ikke bare de som er smittet, men alle pasienter, sier helse og omsorgsminister Bent Høie.

Ventetidene i 1. tertial 2020 er omtrent på samme nivå som samme periode i fjor, men med henholdsvis to og tre dagers økning innen psykisk helsevern for voksne og for barn og unge. Ventetidene innen somatikk i mai er imidlertid betydelig høyere enn for ett år siden.

– Selv om ventetidene nå preges av koronautbruddet, forventer jeg likevel at helseforetakene jobber med å holde ventetidene så lave som mulig og at pasientene sikres gode og forutsigbare pasientforløp. Vi har styrket helseforetakene med 6,6 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett slik at de skal kunne behandle flere pasienter, sier Bent Høie.

Økt brukt av fritt behandlingsvalg

Som følge av virusutbruddet ble retten til fritt behandlingsvalg midlertidig opphevet i perioden 27. mars til 27. mai. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at bruken av fritt behandlingsvalg-ordningen likevel økte i årets første fire måneder, sammenliknet med samme periode i fjor.

– Økningen i fritt behandlingsvalg viser at ordningen er et verktøy som er til god nytte, også under pandemien. Uten hjelp fra det private vil det ta enda lenger tid å redusere ventetidene. Fritt behandlingsvalg kan også hjelpe på å korte ned køene, mener Høie.

Lenker til Helsedirektoratet: