Økte bevilgninger til flomsikring etter flommen på Vestlandet

Regjeringen fremmer proposisjon til Stortinget med forslag om ytterligere 192 millioner kroner til flomsikringstiltak etter flommen på Vestlandet i 2014 over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) budsjett.

Det er allerede bevilget 24 millioner kroner til oppstart av arbeidene i 2014. For å lette belastningen for de hardest rammede kommunene settes distriktsandelen ned fra 20 til fem prosent for kostnader som overstiger to millioner kroner.

I oktober 2014 førte mye nedbør over kort tid til flom og betydelige skader mange steder på Vestlandet. Flere steder er det behov for opprydning, masseuttak, reparasjon av skadde sikringsanlegg og nye erosjons- og flomsikringsanlegg. Dette er tiltak som må gjennomføres raskt for å hindre ytterligere skadeutvikling.

- Flere kommuner fikk store skader etter flommen på Vestlandet i oktober. Opprydding og sikringsarbeider er godt i gang.  Tilleggsbevilgninger sikrer NVE tilstrekkelige midler til å gjennomføre dette viktige arbeidet. Regjeringen vil også lette kostnadene for de hardest rammede kommunene ved å sette ned distriktsandelen for hastetiltak, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energidepartementet har det overordnede ansvaret for statlige forvaltingsoppgaver innen forebygging av flomskader og skredulykker. NVE yter hjelp til kommuner og samfunnet ellers med kompetanse og ressurser til kartlegging, arealplanoppfølging, sikring, overvåkning, varsling og beredskap.

Til toppen