Nyheter

Økte ventetider i spesialisthelsetjenesten i 2022

Ventetidene økte i 2022, sammenliknet med 2021. Samtidig øker aktiviteten i sykehusene, og det er flere pasienter som får hjelp enn i 2021.

– Det er økte ventetider både til somatiske tjenester og til psykisk helsevern. Det har vært en stor økning i antall henvisninger til psykisk helsevern i forbindelse med pandemien. Når det gjelder tverrfaglig spesialisert rusbehandling er ventetiden redusert med én dag, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten var 66 dager i 2022. Det er en økning på fem dager fra 2021. Dette viser tall som Helsedirektoratet har publisert i dag.

– Økningen henger trolig også sammen med at planlagt aktivitet ble tatt ned i sykehusene i fjor vår for å håndtere covid-19-innleggelser og andre luftveisinfeksjoner. Samtidig var det svært høyt sykefravær blant de ansatte i sykehusene, sier Kjerkol.

Målet for 2023 er at ventetidene ikke øker ytterligere. På sikt skal ventetidene ned. Vi har nylig signalisert at vi i revidert nasjonalbudsjett vil øke budsjettene ytterligere med 2500 millioner og prioritert psykisk helse, raskere tilgang til behandling og nødvendige investeringer i kompetanse, bygg og utstyr. I tillegg skal hele statsbudsjettet lønns- og prisjusteres.

– Vi er særlig bekymret for ventetider knyttet til psykisk helse. Vi har styrket budsjettet for 2023 med øremerkede midler til psykisk helse. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene, står det tydelig at psykisk helsevern skal prioriteres. Vi gir nå tydeligere føringer til helseforetakene om at de blir målt på aktivitetsøkning fra det ene året til det andre, sier helse- og omsorgsministeren.

En viktig satsing for regjeringen er den kommende opptrappingsplanen for psykisk helse.

– Vi vil styrke hele tilbudet innen psykisk helse. Fra de brede helsefremmende og forebyggende tiltakene, via lavterskeltilbud i kommunene, til det spesialiserte behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten, sier Kjerkol.