Oljevernøvelse sett fra oven

Tirsdag morgen satte olje- og energiminister Tord Lien, NOFOs administrerende direktør Leif Kvamme og sjefen i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen seg i småfly fra Sola for å oppleve den norske oljevernberedskapen i aksjon.

180 personer fra fire nasjoner deltar i den døgnkontinuerlige beredskapsøvelsen. I tillegg til Kystverket er også amerikanske National Aeronautics and Space Administration (NASA) med på årets øvelse. NASA deltar med eget fly og har utviklet en sensorpakke som bidrar til å detektere olje på havet, og skal teste denne på norsk sokkel.

Øvelsen viser at oljeindustrien, gjennom NOFO, satser på stadig forbedring av oljevernet. Etter 50 år er det ikke påvist skade på miljøet som følge av virksomheten på norsk kontinentalsokkel, sier Lien.

Hvert år får Norsk oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) tillatelse fra Miljødirektoratet til å slippe ut olje på havet for å øve på å hente den opp igjen. Hensikten er å teste og å verifisere utstyr. Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) har gjennomført denne typen øvelser i mange år. Internasjonal interesse og omfang, spesielt overvåkning og sensorer, har økt sterkt de siste årene.

(Administrerende direktør i Norsk Olje- og Gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og statsråd Tord Lien følger med på øvelsen. Foto: EBM/OED)

(Øvelsen sett ovenfra. Foto: EBM/OED)

Om organiseringen av oljevernberedskapen

Myndighetsansvaret for den statlige oljevernberedskapen i petroleumsnæringen ligger hos Kystverket. Denne etaten er underlagt Samferdselsdepartementet

Ansvarlig forurenser

  • Forurensningslovens grunnleggende prinsipp er at den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen.

Kommunene

  • Kommunene skal etter forurensningsloven sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som forårsakes av normal virksomhet innen kommunen.

Staten

  • Kystverket skal sørge for beredskap mot større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap etter forurensningsloven §§ 40-44. Kystverket har som følge av dette ansvaret for drift og utvikling av statens beredskap mot akutt forurensning.
Til toppen