Olli Rehn om EU-utvidelsen fem år etter

<p>Olli Rehn, kommissær for utvidelse, holdt foredrag på EPCs Breakfast Policy Briefing 31. mars i anledning femårsmarkeringen av 2004-utvidelsen. EU-delegasjonen rapporterer.</p> <p>&nbsp;</p>

Foto: Wikimedia Commons

Følgende kom fram:

• Utvidelsene har vært politisk og økonomisk fordelaktig både for vest- og øst-Europa.
• Lisboa-traktaten er nødvendig for ytterligere utvidelser.
• Fem av seks utvidelsesmål for perioden 2004-2009 er tilfredsstilt.

Rehn åpnet med å understreke at det ikke er noen sammenheng mellom dagens globale finanskrise og EUs utvidelser østover, men at det snarere er et resultat av systemfeil i finanskapitalismen. Både gamle og nye medlemsstater har dratt fordeler av utvidelsene. Ikke bare har det fungert som et anker for frihet og fredelig demokratisk overgang, samt gitt EU økt tyngde på verdensarenaen, men den har også gitt økonomiske fordeler til sentral- såvel som vest-Europa. Kommissæren viste til en tredobbel økning i handel mellom vest og øst på under ti år, fra 175 milliarder euro i 1999 til 500 milliarder euro i 2007, mens handelen mellom de nye medlemslandene var femdoblet, fra mindre enn 15 milliarder euro til 77 milliarder euro i samme periode. Han poengterte at det er av ”opplyst selvinteresse” å hjelpe øst- og sørøst-Europa i disse urolige finanstider, da vi alle er i samme båt.

Frykten for en union av 27 medlemsstater i ”fullstendig sammenbrudd” i beslutningsprosessen er totalt ubegrunnet, argumenterte Rehn. Men evnene til å oppnå felles holdninger og regler kan forbedres, og som vist tidligere gjøres nettop dette når det eksisterer politisk vilje til det. Fremover var det viktig at integrasjonskapasiteten blir institusjonalisert, med spesiell henvisning på ratifiseringen av Lisboa-traktaten. Det vil være vanskelig å utvide ytterligere uten den. Samtidig understreket han at kalenderen for utvidelse med land i tid uansett ville strekke seg ut over det som nå var tidsplanene for ikrafttredelse av Lisboa-traktaten.
 
Rehn fortalte at han i sine høringer til Europaparlamentet i 2004 ble bedt om å redegjøre for sitt program som kommissær for EUs utvidelsespolitikk, hvorpå han presenterte seks mål som skulle gjenomføres i femårsperioden 2004-2009: (1) I 2009 skulle EU ha 27 medlemsland (2) EUs tiltredelsepolicy av Kroatia skulle nå det siste stadiet, (3) Vest-Balkan skulle være tett knyttet til den europeiske orienteringen av assosiasjonsavtaler, (4) Tyrkia skulle være på det ”europeiske sporet”, (5) Kosovos status skulle være avgjort, og (6) Kypros skulle være gjenforent. Etter fem år har fem av disse seks målene blitt gjennomført, med god hjelp fra Europaparlamentet og Rådet. Innføringen av ”benchmarking methodology” har gitt ”ryggmarg” til forhandlingene med Kroatia og Tyrkia. På vest-Balkan har det europeiske perpsektivet også hjulpet til med å temme den ekstreme nasjonalismen og å stabilisere freden gjennom demokratisk og økonomisk transformering. Rehn kunne allikevel avslutningsvis informere om oppmuntrende fremgang i det uferdige Kypros-spørmålet, som har høy prioritet dette året.

På spørsmål fra salen var Slovenia-Kroatia-situasjonen et gjennomgående tema. Rehn ble spurt om spekulasjonene om et mulig gjennombrudd i samtaler med den EU-oppnevnte sjefsforhandleren Martti Ahtisaari på onsdag 1. april kunne bekreftes. Rehn forsikret at han regelmessig har samtaler både med Ahtisaari såvel som den slovenske og kroatiske utenriksministeren, og at dette er et pågående forhandlingsarbeid, uten å ville bekrefte eller avkrefte noe som helst.

På kommentarer om Islands mulige medlemskap, var Rehns klare beskjed at dette hadde blitt gledelig mottatt. Rehn så ikke for seg at forhandlingene ville kunne ta mer enn et halvt år, da Island allerede har innarbeidet mellom tre tredjedeler og tre fjerdedeler av EUs acquis communautaire i sin lovgivning på grunn av EØS-avtalen. Et islandsk medlemskap kunne også ha politiske implikasjoner for Norge, uten at Rehn gikk videre i dybden på det spørsmålet.

Rehn ville ikke kommentere regionsvalget i Tyrkia, da det var standard policy å ikke kommentere pågående valg, men kommenterte generelt at det senere i år vil bli gjort en evaluering av forholdene i Tyrkia. Spesielt er det forventet at det tillates at statstjenestemenn gis streikerett, slik situasjonen ikke er i øyeblikket. En fagforeningslov i Tyrkia er nødvendig for å tilfredstille Ankara-protokollen, som igjen vil åpne for åtte nye forhandlingskapitaler med EU.

På spørsmål fra en serbisk journalist ble det antydet at en avtale om visafasilitering kunne være innenfor rekkevidde for Serbia i løpet av året. Rehn viste til at han i løpet av kort tid skulle ha et nytt møte med sjefanklager i ICTY for å få hans vurdering av Serbias vilje til samarbeid. Det var som kjent nødvendig for å få SAA-avtalen på plass.

I anledning femårsmarkeringen av utvidelsen, har kommissæren også nylig lansert en nettside med analyser og informasjon om hvordan utvidelsen har hatt innvirkning på EU og sine borgere. Den fungerer også som en ressurs på utvidelsessaker i den forstand at man kan holde seg oppdatert på aktuelle nyheter og arrangement forbundet med femårsmarkeringen av 2004-utvidelsen.

Link til Rehns nettportal: http://ec.europa.eu/enlargement/5years/ 
 
Skrevet Eivind André Evensen, stagiaire

Til toppen