Om lokalt ansatte i internasjonale operasjoner

Forsvaret har de siste tiårene deltatt i internasjonale operasjoner, og har ved flere anledninger ansatt lokale for å løse enkelte oppgaver. Forsvaret vil også i fremtiden delta i internasjonale operasjoner, og det er i denne anledning behov for en overordnet policy for Forsvarets ansettelse av lokalt personell i internasjonale operasjoner. En interdepartemental arbeidsgruppe har utarbeidet en rapport og et forslag til retningslinjer for Forsvarets bruk av lokalt ansatte i internasjonale operasjoner.

Det har fra ulike hold vært argumentert for at Forsvaret har ansvar for lokalt ansatte utover det som følger av det rettslige rammeverket, og også etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Argumentene har vært knyttet opp mot sikkerhetsforholdene i det aktuelle operasjonsområdet, og karakteren av de arbeidsoppgavene som har vært utført av den lokalt ansatte. Ulike operasjoner innebærer ulike utfordringer knyttet til hvilke arbeidsoppgaver som utføres av lokalt personell, de rettslige rammene oppgavene utføres under og sikkerhetsmessige forhold.

En interdepartemental arbeidsgruppe bestående av representanter fra JD, UD, BLD samt etatsrepresentanter fra IMDI, UDI og FST forberedte og organiserte arbeidet. Det er i etterkant av den første runden med behandling av asyl- og oppholdstillatelser utarbeidet en erfaringsrapport. Denne rapporten peker blant annet på behovet for en overordnet policy for Forsvarets ansettelse av lokalt personell i internasjonale operasjoner. Forsvarsdepartementet besluttet i denne sammenheng at det skal utarbeides en rapport og et forslag til retningslinjer for Forsvarets bruk av lokalt ansatte i internasjonale operasjoner.

Her kan du lese rapporten og forslaget på retningslinjer (i pdf).

Til toppen