Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Om snøscooterforsøket

Spørsmål og svar om snøscooterforsøket.

Spørsmål og svar om snøscooterforsøket:

Hva handler debatten om?

Regjeringen har startet en forsøksordning som vil gi lokalsamfunn mulighet til selv å bestemme om de ønsker egne løyper for snøscooterkjøring.

Blir det fritt frem for snøscooterkjøring?

Nei. Det settes klare rammer for eventuell kjøring. Tidsrom og fart må avgrenses, og kjøring må skje i faste løyper. 

Kommunene får anledning til å åpne for snøscooterkjøring i fastsatte løyper, det blir altså ikke adgang til å kjøre hvor som helst. Det vil gjelde nasjonale regler for hvor slike løyper kan anlegges, slik at viktige natur-og friluftsområder unngås berørt. Det vil bl.a. ikke åpnes for scooterløyper i verneområder. Det vil derfor fortsatt være svært gode muligheter for å oppleve stillhet og ro i naturen.

Løypene bestemmes av det lokale kommunestyret, gjennom en prosess med arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Det betyr at ulike parter blir hørt og at kommunene må balansere flere hensyn.

Kommunen må også ha samtykke fra de berørte grunneierne.

Hvilke hensyn skal kommunene ta?

De må ta hensyn til støy, ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder og kulturminner. De må også ta hensyn til sikkerhet.

Kommunene må utrede hvilke virkninger løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold. I tillegg må de kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen.

Med andre ord er det ganske klart at kommunene vil måtte ta hensyn til friluftslivet i dette forsøket.

Hvorfor ble forsøksordningen utvidet?

Mer kunnskap er bedre enn mindre kunnskap. Når forsøket er utvidet, gir det anledning til høste mer erfaring enn vi ellers ville ha gjort. Kommunal forvaltning av snøscooterferdsel er et tema vi har behov for å lære mer om, spesielt siden det er aktuelt med en lovendring på dette feltet.

I hvilke kommuner blir det forsøksordning med snøscooterkjøring?

Det er for tidlig å si hvor mange kommuner som faktisk vil benytte seg av ordningen. Kommunene bestemmer selv om de vil starte prosessen med å lage løyper for snøscooterkjøring.

Har de ulike interessegruppene blitt hørt når forsøksordningen har blitt utarbeidet?

Ja, forsøksordningen og utkastet til forskrift for forsøket var bredt omtalt i et høringsbrev fra Miljøverndepartementet våren 2013. Det kom inn over 100 høringsuttalelser fra kommuner, organisasjoner og andre og vi fikk mange synspunkt på forsøksordningen og forskriften. Flere av disse innspillene er tatt med i arbeidet med forskriften.

Er forsøksordningen permanent?

Nei, dette er en midlertidig ordning som senest avsluttes i 2018. Regjeringen har startet arbeidet med forslag til lovendring som skal gi kommunene anledning til å forvalte motorisert ferdsel i utmark og erfaringene fra forsøksordningen vil inngå i arbeidet med denne lovendringen.

Hva er tidligere erfaringer snøscooterkjøring i kommuner?

Sju kommuner har tidligere hatt forsøk med forvaltning av snøscooterkjøring. Erfaringene herfra er varierte, og i arbeidet med forslaget til en permanent lovendring er det fornuftig med mer informasjon.

Hvordan skal forsøket evalueres?

Regjeringen har i budsjettforslaget for 2014 foreslått at det settes av 3 millioner til evaluering og oppfølging av forsøket. Kommunene som deltar i forsøket plikter å medvirke til denne evalueringen. Kommunene skal i denne forbindelse føre register over ulykker, og også over registrerte brudd på de lokale bestemmelsene.

Til toppen