Omsetningsavgifter for 2023

Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 20. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2023.

Maksimalsatsen for kjøtt av storfe og kalv økes fra 2,50 kroner per kg til 3,50 kroner per kg. Satsen for maksimalavgift for kjøtt av sau/lam foreslås videreført på 2,50 kroner per kg og maksimalsatsen for svinekjøtt videreføres på 1,50 kroner per kg. De planlagte reelle satsene som markeds­regulator benytter gjennom året vil ligge på eller lavere enn maksimalsatsene.

For egg reduseres satsen fra kroner 1,50 per kg til 1,00 krone fra 1. januar, mens omsetningsavgiften for kjøtt av kylling og kalkun videreføres på 28 øre per kg.

De fastsatte avgiftene for kjøtt og egg er i tråd med Omsetningsrådets enstemmige anbefaling.

For melk har Landbruks- og matdepartementet fastsatt omsetningsavgiften til 7 øre per liter, en økning fra 3 øre per liter. Et flertall i Omsetningsrådet anbefalte en omsetningsavgift på 5 øre per liter. Landbruks- og matdepartementet legger en ansvarlig tilnærming til grunn, og kan ikke akseptere en situasjon der en i forkant er kjent med at innbetalingene gjennom året ikke er tilstrekkelige til at fondet er likvid. Gitt forutsetningene som ligger til grunn for innbetalinger til og utbetalinger fra fondet for omsetningsavgift for melk gjennom 2023, vil likviditeten i fondet for omsetningsavgift for melk bli negativ høsten 2023. Omsetningsrådet må være i stand til å utbetale sine løpende forpliktelser gjennom året avgiften er satt for.

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Omsetningsrådet styrer bruken av fondet og setter av midler til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.