Ønsker 30 prosent reduksjon i klimagassutslipp

Klimakommissær Connie Hedegaard antydet et mål om 30 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2020 i et møte i Europaparlamentet. EU-delegasjonens miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

Klimakommissær Connie Hedegaard diskuterte den 28. april fremdrift på klimaområdet med miljøkomiteen i Europaparlamentet. Dette er en vanlig programpost som skal bidra til informasjonsutveksling og felles prioriteringer mellom Kommisjonen og Europaparlamentet.

Hedegaard gjentok tydelig budskapet fra sin utspørring i januar om vinn-vinn situasjonen for EU på klimaområdet. Hun ser ambisiøse klimamål som et grunnlag for innovasjon og omstilling i økonomien som igjen gir konkurransefortrinn og flere arbeidsplasser. Hun viste særlig til tall fra USA og Kina for investeringer i ny, klimavennlig teknologi på et nivå som langt overstiger EUs nivå.

Vil tjene på å øke ambisjonsnivået
Hedegaard viste til at Kommisjonen rundt 11. juni vil fremlegge sin vurdering av mulighetene og kostnadene ved å øke reduksjonsmålet fra 20 prosent til 30 prosent i perioden 1990-2020. Selv om hun ikke ville konkludere endelig enda, mente hun at alt nå tilsa at EU ville tjene på en oppjustering i lys av 2-graders målsetningen i København-avtalen. Det er viktig å ha en jevn reduksjonskurve frem mot 2050-visjonen, sa hun. Etter hennes vurdering er det i lys av dagens finansielle og økonomiske situasjon (redusert aktivitet i industrien) billigere å gå til 30 prosent nå i 2010 enn det var å gå til 20 prosent i 2008. Det er etter Hedegaards mening ikke noe annet enn å beholde det samme ambisjonsnivået, og hun mener det er teknisk og økonomisk mulig med et 30 prosents mål. Hun ser det som ønskelig at EU signaliserer dette nivået allerede på miljøvernministrenes juni-møte; om ikke utredningen skulle slå ut helt uventet.

Klimamøte i Cancun i desember
Under diskusjonen var Hedegaard også innom det andre store stridstemaet for tiden: karbonlekkasje og benchmarking for kompensasjon for konkurranseutsatt industri. Det gikk klart frem av svarene til Hedegaard at hun ser dette som en svært krevende og unødig detaljert prosess som ikke gjenspeiler den reelle betydningen for næringslivet. Hun bekrefter likevel at Kommisjonen selvsagt følger lojalt opp tidligere vedtak i Rådet.

Under diskusjonen var det ellers klart at særlig de nordiske sosialdemokratene (S&D) var ute etter å kritisere klimakommissæren (som kommer fra dansk høyreside) for lave forventninger frem mot Cancun-møtet i Mexico i desember. Hedegaard avviste kritikken og anførte at det viktige er å bli enige om innholdet i Cancun på viktige punkter som utslippsmål, og så få på plass den juridiske overbygningen etter dette frem mot Sør-Afrika møtet i 2011. Hun mente det var stor fare for at Mexico-møtet ellers ble en fiasko på grunn av diskusjoner om formaliteter.

Kvotesystem
Av andre temaer som ble berørt skal nevnes tidlig finansiering (Hedegaard har det som en prioritet å utløse midler i år), kvotesystemet (Hedegaard ønsker ikke minstepris og ser 30-prosentmålet som et grep for å øke kvoteprisen og derved innovasjonsincitamentet), tilpasning (prioriterer å fremme forslag om regelverksendringer for å integrere i sektorpolitikk), kjøretøykrav (prioriterer kommersielle kjøretøyer), transportsektoren (ifølge Hedegaard en nøkkelsektor hvor hun vil ha ny politikk) og USA (bekymringsfullt med utsettelser i kongressen).

Det neste viktige møtepunktet innad i EU på klima blir miljøministermøtet 21. juni.     

Til toppen