Ønsker ikke eget regelverk for organisk avfall

Til tross for press fra en rekke EU-land avviser Europakommisjonen at det er behov for et eget direktiv for organisk avfall. Kommisjonen har dermed i realiteten konkludert i tråd med norsk politikk på området. EU-delegasjonens miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Kommisjonen la den18. mai 2010 frem en meddelelse om organisk avfall. Hovedkonklusjonen i dokumentet er at det er et betydelig potensial for bedre utnyttelse av dette avfallet, men at Kommisjonen ikke ser behov for nye regler for å stimulere til materialgjenvinning (som for eksempel kompostering) av denne typen avfall nå. En ny vurdering skal skje i 2014.

Det pekes i denne omgang på en rekke uutnyttede muligheter innenfor eksisterende regelverk:

· Retningslinjer for å forebygge organisk avfall
· Utvikle indikatorer for avfallsreduksjon på området
· Standardisere kvalitetskrav for fri omsetning av kompost i det indre marked (gjennom bruk av ”end of waste criteria”)
· Absolutte minimumskrav for bruk av organisk avfall
· Gjennomføring av deponidirektivet – kontroll og veiledning
· Forskning og erfaringsutveksling

 Kommisjonen har med sin beslutning om ikke å foreslå nye regler for materialgjenvinning av organisk avfall stått imot sterkt press fra særlig Tyskland. Gjennom en rekke år har Tyskland sammen med blant annet Belgia, Spania og Østerrike arbeidet for egne mål for materialgjenvinning av organisk avfall og rettslige krav om separat innsamling. Argumentene har vært delvis knyttet til klimagassutslipp og delvis til jordforbedring. Disse landene har i tillegg sterke næringsmessige interesser i denne delen av avfallsbransjen.

Lokale vurderinger må ligge til grunn
På den andre siden har en del land anført av Danmark og Frankrike vært skeptiske til egne regler ut fra at forbrenning med energiutnyttelse er en god miljømessig løsning mange steder. Disse landene har også en sterk avfallsforbrenningsindustri. Det har derfor vært viktig for Kommisjonen å klargjøre det reelle miljøpolitiske behovet for ytterligere regler på et allerede gjennomregulert område.

Kommisjonen har med sin meddelelse i realiteten konkludert i tråd med norsk politikk på området hvor valget mellom ulike gjenvinningsløsninger skjer innenfor rammebetingelser for avfall mer generelt (rammedirektivet for avfall og deponidirektivet). Lokale vurderinger må ligge til grunn for valg av behandlingsløsning. Det er behov for internasjonalt samarbeid om kvalitetsstandarder.

Til toppen