Ønsker innspill på markedsavgiften for sjømat

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring forslag om å justere markedsavgiften for laks, ørret, sild og makrell.

Bakgrunnen er den formidable veksten i eksportverdiene inneværende år og behov for å tilpasse inntektsgrunnlaget til Sjømatrådet til næringens behov.

Markedsavgiften finansierer Sjømatrådet. Samtidig som inntektene har gått kraftig opp, er behovet for markedsinvesteringer for laks mindre på grunn av sterk etterspørsel og mangel på laks på verdensmarkedet. Dermed står ikke inntektsgrunnlaget i forhold til Sjømatrådets behov og det er en stor økning i egenkapitalen innenfor sektorene laks, ørret og pelagisk.

Departementet understreker at Sjømatrådets rolle som koordinator for fellesmarkedsføring, markedsinformasjon og beredskapsarbeid ligger fast.

Departementet har ikke tatt stilling til hvilket nivå markedsavgiften bør ligge på, men ber om tilbakemelding på dette i høringsrunden. Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. januar 2017.

Høringfristen er 17. november 2016.10.06

Høringen finner du her

Til toppen