Ønsker nytt miljøhandlingsprogram

Europaparlamentet og medlemslandene er enige om at det er behov for et sjuende miljøhandlingsprogram i EU, men Europakommisjonen er avventende. Det kommer fram i en høring om erfaringene med EUs sjette miljøhandlingsprogram (6th EAP). Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

  • Samtlige medlemsland som tok ordet ønsker et nytt 7. miljøhandlingsprogram etter 2012
  • Størst utfordringer med integrasjon i sektorer, gjennomføring, kunnskapsutvikling og helhetlig politikk
  • Mange konkrete saksområder nevnt, naturmangfold særlig fremhevet

Den 29. mars gjennomførte Europakommisjonen en høring av berørte interesser om erfaringene med det 6. miljøhandlingsprogrammet som utløper neste år (2002-2012). Høringen skjedde på bakgrunn av en konsulentrapport fra Ecofys, en miljøstatusrapport fra det europeiske miljøbyrået (EEA) og et problemnotat. Dagsorden finnes her.

Høringen skjer ellers mot et bakteppe der det er et sterkt ønske om et nytt 7. miljøhandlingsprogram fra Europaparlamentet, de fleste medlemslandene og europeiske miljøorganisasjoner, mens Kommisjonen er avventende. Årsaken er at Kommisjonen ikke ser noe rom for et omfattende lovgivningsprogram på miljøområdet nå, men mer behov for andre styringsgrep.

Høringsmøtet samlet om lag 100 personer fra medlemslandene, næringsliv og ikke-statlige organisasjoner.

Hovedpunktene som fremkom var:

  • EEA ved leder Jaqueline McGlade fremhevet at det 6. handlingsprogrammet hadde gitt resultater, særlig på avfall, vann, marint og luft, men at mye gjensto selv på ”gamle” områder som overgjødsling.
  •  Ecofys pekte på manglende oppfølging politisk på en rekke områder, herunder naturmangfold og luft
  • Størst utfordringer med integrasjon i sektorer, gjennomføring, kunnskapsutvikling og helhetlig politikk
  • Alle medlemslandene som tok ordet argumenterte for et nytt 7. program, herunder Østerrike, Tyskland, Danmark, Sverige, Portugal, Italia, Tyskland, Belgia, Polen og Slovakia.
  • De ikke-statlige organisasjonene ser miljøhandlingsprogrammet som et viktig styringssignal og overordnet ramme
  • Lokale og regionale representanter opptatt av samordning mellom nivåer, særlig ved gjennomføring

Videre oppfølging skjer nå ved at det kan gis skriftlige innspill innen 8. april. Kommisjonen vil så legge frem en endelig evaluering i midten av 2011 sammen med eventuelt forslag til prosess og ramme for ny overordnet strategi.

Til toppen