Ønsker tryggere løsninger ved organtransplantasjon

Gratis tilgang til organer og frivillighet ved donasjon fra levende giver, var noen av temaene som ble diskutert da komiteen for helse, miljø og mattrygghet i Europaparlamentet diskuterte forslag til direktiv om transplantasjon av organer. Komiteen framhevet at direktivet er nødvendig for å sikre tryggere løsninger ved organtransplantasjon og bør derfor vedtas raskt. Råd for helse- og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer.

Komiteen for helse, miljø og mattrygghet (ENVI) møtte i Europaparlamentet 26.januar for å diskutere forlag til direktiv om sikkerhet og kvalitet ved transplantasjon av organer og status for europeisk handlingsplan knyttet til organtransplantasjon. Saksordfører Miroslav Mikolášik (Slovakia, EPP/kristeligdemokratene) presenterte sin innstilling, som drøfter hovedspørsmålene i direktivforslaget og støtter innholdet.  

I debatten framhevet mange at direktivet er nødvendig og bør vedtas raskt.  Mange pasienter venter på organer i Europa, og i mange land har en ikke et godt nok system og trygge løsninger ved organtransplantasjon. Direktivet har som formål å sikre kvalitet og sikkerhet og etablere et trygt og smidig europeisk system. Flere representanter berømmet det arbeidet som var gjort og mente det var et direktivforslag som er meget gjennomarbeidet, dekkende og tydelig.

Vil ivareta taushetsplikten

Noen mindre endringsforslag ble fremmet, blant annet i artikkel 13 og 15 om gratis tilgang til organer og frivillighet ved donasjon fra levende giver. Det ble hevdet at disse bestemmelsene bør klargjøres, da det i forslaget høres ut som om donasjoner fra levende giver er et atskilt supplement, mens det i realiteten er meget viktig og noe som bør oppmuntres.m Det ble også understreket av flere at taushetsplikt rundt tranplantasjoner må ivaretas, samtidig som organene må være sporbare av hensyn til kvalitet og sikkerhet. Her ligger et dilemma som bør forsøkes klargjort. Men de fleste framhevet at direktivet er viktig og godt, at viljen hos alle parter er god og målet rett, slik at med noen små forbedringer ble det antatt at det kan få en rask og positiv behandling. 

Enkelte har innvendt at noen av artiklene i direktivforslaget går for langt i forhold til subsidiaritetsprinsippet. Dette ble tilbakevist av flere. Dessuten ble det hevdet at det er politikerne og de besluttende organer som skal lage reglene.

Samarbeid om publikumsinformasjon

Kommisjonen redegjorde for status for handlingsplanen og takket for positiv respons på direktivet og tiltakene i handlingsplanen. Diskusjonene med medlemsstatene har gitt merverdi til direktivet, fordi alle har vært positive til konkrete tiltak for å bedre håndteringen av organtransplantasjoner. De understreket betydningen av å finne gode indikatorer for å overvåke landenes framtidige praksis. I 2010 vil en sette samarbeid om publikumsinformasjon øverst på dagsorden i arbeidet med handlingsplanen.

Frist for endringsforslag er satt til 11.februar. Votering i komiteen skjer 16.mars. Det legges opp til plenumsvotering i parlamentet i april.

Til toppen