Oppdaterer regelverket for offentlige anskaffelser

Rapport fra konkurranseråd Geir Bekkevold, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det danske formannskapet har laget en statusrapport om fremgangen i arbeidet med oppdateringen av regelverket for offentlige anskaffelser. Forslaget er identifisert som et viktig tiltak i handlingsplanen for det indre marked og har potensial til å øke vekst, innovasjon og sysselsetting. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

Europakommisjonen la 20. desember 2011  fram et forslag til en oppdatering av regelverket for offentlige anskaffelser fra 2004. Samtidig la Europakommisjonen også frem et forslag om tildeling av konsesjonskontrakter. Siktemålet er å forenkle regelverket blant annet med vekt på modernisering av prosedyrene, større valgfrihet og med bruk av e-anskaffelser. Forslagene er gitt høy prioritet av det danske EU-formannskapet, og planen er å sluttføre forhandlingene med Europaparlamentet under det kypriotiske formannskapet, det vil si innen utgangen av 2012. Ikrafttredelse foreslås fra sommeren 2014. Dette er en pakke på tre lovforslag. Forslaget til direktiv om offentlige anskaffelser er det lovforslaget der forhandlingene har kommet lengst. 

Målet med oppdateringen av regelverket
Europakommisjonen har definert fem målsettinger for arbeidet med oppdateringen av regelverket for offentlige anskaffelser:

1) forenkling og mer fleksible anskaffelsesprosedyrer;
2) strategisk bruk av offentlige anskaffelser som svar på nye utfordringer;
3) bedre tilgang for små og mellomstore bedrifter og oppstarting av ny virksomhet;
4) robuste prosedyrer;
5) administrasjon og samarbeid.

Formannskapets statusrapport
Det danske formannskapet peker på at elementene i rapporten bør danne grunnlag for den endelige politiske enigheten på punktene. Dette er den enighet som legges til grunn før en utformer endelig tekst på utestående spørsmål. Politisk enighet er også viktig for de uformelle drøftingene med Europaparlamentet. Dette er punktene det danske formannskapet peker på:

 • fleksible prosedyrer;
 • strategisk bruk; reduserte dokumentasjonsbehov;
 • tilgang for små og mellomstore bedrifter;
 • sentralisering av innkjøp;
 • administrasjon.

Les formannskapets statusrapport i sin helhet her

Tema for ministermøtet 30. -31. mai
Det danske formannskapet har definert to spørsmål som vil drøftes på EUs ministermøte (Konkurranseevnerådet) 30.- 31. mai. Dette gjelder spørsmål knyttet til modell for styring (”governance”’) og eventuelt tidspunkt for overgang til e-anskaffelser. 

1. E-anskaffelser
Det danske formannskapet foreslår at fra direktivets ikrafttredelse, tentativt i midten av 2016, bør all informasjon om anskaffelsesmuligheter og innsending av anbud foreligge elektronisk for de aspekter/områder som dekkes av direktivet.

2. Styringsmodell (Governance)
Fra dansk side pekes det i statusrapporten på elementer som det er viktig for å nå politisk enighet blant medlemslandene:

 • nærmere utvikler gode styringsmodeller basert på at medlemslandene må ha ansvaret for å organisere de administrative prosedyrene de mener passer best;
 • definerer en liste over oppgaver medlemslandene må utvikle for å sikre dette;
 • støtter utviklingen av erfaringsutveksling om beste praksis med sikte på en profesjonalisering av offentlige anskaffelser.

Det pekes på at Europakommisjonen foreslo at det skulle opprettes et nasjonalt koordinerendeorgan for å sikre gjennomføringen av de nye bestemmelsene nasjonalt. Fra dansk side viser en til drøftingen i Rådets arbeidsgruppe og at en på dette grunnlag foreslår en annen tilnærming basert på en styringsmodell (governance) som fokuserer på overvåking, rapportering og veiledning. 

De to temaene som kommer opp kan leses i sin helhet hos Rådets hjemmeside her.

Samsvarer med norske kommentarer
I det store og hele er mange av de kommentarer som er kommet fra norsk side også blitt reflektert av medlemslandene.  Dette synes å gjelde:

 • e-handel: sentralt virkemiddel for gjennomføring av et nytt regelverk;
 • styringsmodell: nei til sentralt organ, og oppfordring til at medlemslandene å organisere en god modell, samtutvikle samarbeidet på basis av erfaringsutveksling;
 • fleksible prosedyrer: vesentlig utvidet bruk av konkurransepreget dialog og forhandlinger, samt reduksjon av tidsfristene;
 • strategisk bruk: fokusere på ”hvordan handle” og ikke ”hva skal handles”; og bruk av funksjonelle krav for å fremme innovasjon. Det foreslås også et enklere regime for sosiale, helse, kultur, utdanning og hotell/restauranttjenester, samt at tjenester uten virkning på tvers av grensene skal unntas fra direktivet. Ett eksempel er juridiske rådgivning;
 • reduserte dokumentasjonsbehov: kun den som vinner et anbud må legge fram all dokumentasjon. Det åpnes for større mulighet til dialog med tilbyder og mulighet til å be om tilleggsinformasjon.
 • Små og mellomstore bedrifter: det legges opp til en henstilling (og ikke et mer ”forpliktende” krav) til medlemslandene om å dele en kontrakt inn i varepartier.