Oppfordrer fiskerinæringen til å søke om penger til likestillingsarbeid

Regjeringen vil bruke 2 millioner kroner på likestillingsarbeid i fiskerinæringen i 2024, og oppfordrer aktører i fiskerinæringen til å søke om penger.

- Det skal være trygt å være fisker om bord på alle fiskebåter, uansett. Selv om mange har kommet langt, har næringa fortsatt en jobb å gjøre. Jeg håper at disse prosjektene bidrar til at vi baner vei, ser flere kvinner i fiskerinæringa og får bedre kjønnsbalanse i fiskeryrket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Regjeringen erkjenner at fiskerinæringen fremdeles har en jobb å gjøre på likestillingsområdet. Derfor gir de nå 2 millioner kroner til likestillingsprosjekter. Aktører i fiskerinæringen oppfordres nå til å søke om penger til likestillingsprosjekter. Både privatpersoner og bedrifter, institusjoner, organisasjoner eller stiftelser kan søke.

Viktig for rekrutteringen

Prosjekter og tiltak som kan bidra til rekruttering av kvinner som fiskere og fiskebåtredere vil bli prioritert.

- For å styrke kvinners muligheter i fiskerinæringen må det jobbes med holdningsskapende arbeid, både mot seksuell trakassering og kjønnsdiskriminerende adferd. I tillegg må det strukturelle tilpasses slik at det reelt sett er like store muligheter for kvinner som for menn å lykkes. Myndighetene og næringen må forene krefter for å styrke rekrutteringen, for det har store ringvirkninger at unge jenter og gutter bosetter seg langs kysten og ser i framtid i fiskerinæringa, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Prosjektene som får penger skal komme fellesskapet til gode, og ha et nasjonalt, regionalt eller lokalt nedslagsfelt.

Tildelingskriterier og prioriteringer

  • Tiltak som kan bidra til rekruttering av flere kvinner som fiskere og fiskebåtredere og til at kvinnelige fiskere blir værende lengre i yrket.
  • Tiltak som styrker kunnskapen om kvinners muligheter i fiskerinæringen.
  • Tiltak som styrker kunnskapen om betydningen av kvinner som rekrutteringsbase for fiskeriene.
  • Holdningsskapende arbeid mot seksuell trakassering og kjønnsdiskriminerende adferd i fiskerinæringen.
  • Støtte til nettverk for kvinnelige fiskere som informerer og ivaretar kvinners interesser som fisker eller fremtidig fisker.
  • Støtte til tiltak som gjelder kulturformidling og holdningsskapende arbeid innenfor fiskeri og sjømatsektoren, med formål å oppnå bedre likestilling

Praktisk informasjon

Likestillingstiltaket skal gjennomføres i 2024, med siste frist for gjennomføring og levering av sluttrapport 1. april 2025.

Departementet behandler mottatte søknader samlet etter søknadsfristens utløp.

Søknadsfristen er 1. november 2023. Les mer om ordningen og søk her.