Opphevelse av restriksjoner på utstedelse av obligasjoner til underkurs

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Som følge av overgang til realisasjonsbeskatning for renteelementet i under-/overkursobligasjoner har Finansdepartementet i dag opphevet restriksjonene på utstedelse av obligasjoner til underkurs. Endringen vil gjøre det lettere for bedrifter å planlegge låneopptak i obligasjonsmarkedet.

Når en obligasjon utstedes til lavere kurs enn innløsningskursen, er underkursen en implisitt renteinntekt som kommer i tillegg til kupongrenten. Gjeldende skatteregler innebærer at den implisitte renten som skyldes underkurs ved utstedelse, skal skattlegges årlig (løpende) på samme måte som kupongrenter (renteberegningsmetoden). Fordi renteberegningsmetoden kan være komplisert å anvende, har det vært restriksjoner på utstedelse av underkursobligasjoner, i påvente av nærmere regler for beregning av den implisitte renten som skyldes underkurs.

Fra 1. januar 2014 skal gevinster [tap] som skyldes underkurs [overkurs] ved utstedelse, skattlegges [fradragsføres] ved realisasjon for obligasjoner som utstedes etter endringen er trådt i kraft (endring av § 14-23 i skatteloven, jf. Lovvedtak 11 (2013-2014)). Det er etter dette ikke lenger grunnlag for restriksjoner på såkalte underkursutstedelser, og forskrift 20. desember 1996 nr. 1247 om emisjonskurs og meldeplikt ved utstedelse av ihendehaverobligasjoner m.v. er i dag følgelig opphevet med virkning fra 1. januar 2014. Dette innebærer også at plikten etter denne forskriften til å rapportere om obligasjonsutstedelser til Norges Bank oppheves.

 

Se også: