Oppheving av kompetanseforskriften i kraftforsyningen

Olje- og energidepartementet har vedtatt å oppheve forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) innenfor kraftforsyningen. Dette innebærer at tallfestede krav til bemanning hos kraftprodusenter og nettselskap som følger av dagens kompetanseforskrift fjernes.

Samtidig innføres det en ny bestemmelse i energilovforskriften. Den nye bestemmelsen sikrer at selskapene fremdeles må ha tilstrekkelig egenbemanning til å lede virksomheten i enhver situasjon og følge opp innhold og utførelse av oppgaver som er satt bort til andre.

 - Med denne endringen følger vi opp Sundvoldenerklæringen. Endringene vil føre til forenkling og avbyråkratisering, med mindre detaljregulering av kraftselskapene. Dermed får selskapene mer fleksibilitet til selv å bestemme organisering av egen virksomhet. De vil stå friere til å vurdere om det er mest hensiktsmessig å sette ut oppgaver til eksterne tjenesteytere, eller utføre oppgavene med egne ansatte, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Spørsmålet om oppheving av kompetanseforskriften har departementet hatt på bred høring. Departementet har etter høringen foretatt noen justeringer i forslaget til ny bestemmelse i energilovforskriften. For kraftproduksjonsanlegg over 10 MW har departementet besluttet at det er tilstrekkelig med krav om tilgang til personell med kompetanse til ledelse, kontroll og praktisk drift, men uten at disse personene må være ansatt hos produsenten.

Forskriften er kunngjort på Lovdata.

Til toppen