Historisk arkiv

Oppnevning av Rikslønnsnemnda for ny periode

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen har oppnevnt Rikslønnsnemnda for en ny treårsperiode, fra 5. mars 2010 til 28. februar 2013. Sorenskriver Stein Husby er gjenoppnevnt som nemndas leder.

Avdelingsdirektør Anne-Britt Evensen Norum og professor Steinar Strøm er gjenoppnevnt som de to andre nøytrale medlemmene av nemnda.
Første nestleder Tor-Arne Solbakken fra Landsorganisasjonen (LO) i Norge er gjenoppnevnt som representant for arbeiderinteresser for tvister etter arbeidstvistloven, mens forhandlingsleder Rolf Negård fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er oppnevnt som representant fra arbeidsgiversiden for tvister etter arbeidstvistloven.

Tone Rønholdtangen, leder i LO Stat, er oppnevnt som representant for tjenestemannsinteresser i tvister etter tjenestetvistloven, og statens personaldirektør Siri Røine er gjenoppnevnt som representant for statens interesser i tvister etter tjenestetvistloven.

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar at skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

Mer informasjon på Rikslønnsnemdas nettsider

 

Til toppen