Oppretter ”Champions League” for næringslivet

7. januar lanseres et nytt nivå for næringsklynger i Norge, som har fått navnet Global Centres of Expertise (GCE).

7. januar lanseres et nytt nivå for næringsklynger i Norge, som har fått navnet Global Centres of Expertise (GCE). 
(Næringsminister Monica Mæland besøkte NCE Raufoss 19. november i 2013. Foto: Christine Spersrud Haug)

- Dette vil bli et slags "Champions League" for det norske næringslivet, og et klyngeprogram kun de aller ypperste av næringsklyngene våre kan kvalifisere seg til, sier næringsminister Monica Mæland.

I 2014 vil Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA iverksette et nytt program for utvikling av næringsklynger. Programmet viderefører tilbudet gjennom de to foregående programmene Arena og Norwegian Centres of Expertise (NCE), og etablerer i tillegg et tredje nivå, gjennom tilbudet Global Centres of Expertise (GCE).  

Et nyoppnevnt programråd, bestående av Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet og fem eksterne medlemmer skal avgjøre hvor mange prosjekter som skal støttes og hvilke prosjekter som skal utnevnes til Arena-, NCE-, og GCE-klynger.

Det legges opp til følgende finansieringsrammer per klyngeprosjekt per år:

  • Arena: 1,5-3 mill.kroner
  • NCE: 4-6 mill.kroner
  • GCE: 8-10 mill.kroner

I Norge har vi sterke klyngemiljøer som konkurrerer i det globale markedet og som har en verdensledende rolle på sine felt. I dag finnes det klyngeprosjekter i alle deler av landet og i et mangfold av næringer.

For de klyngene som er kommet lengst, vil regjeringen med det nye klyngeprogrammet heve ambisjonsnivået ytterligere. I statsbudsjettet for 2014 er det satt av 127 millioner kroner i støtte til klyngemiljøene. Dette er en styrking på 30 millioner kroner sammenlignet med 2013.

- Vi har satt oss et ambisiøst mål om at Norge skal bli et av Europas mest innovative land. For å få til dette vil vi satse på tiltak vi vet har gode resultater. Nå tar vi grep for å fornye og forbedre programmet vårt for klyngeutvikling, sier Mæland.

En kort beskrivelse av de forskjellige klyngeprogrammene:

  • Arena: Klynger med nyetablerte og/eller umodne samarbeidsinitiativ, men med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling basert på samarbeid. Selve klyngen kan være relativt liten og primært ha en regional posisjon, eller være større og ha en nasjonal posisjon.
  • NCE: Klynger med en etablert organisasjon med velutviklede tjenester, partnere med erfaringer og oppnådde resultater fra samarbeidsprosjekter, veletablert nasjonal posisjon og videre vekstpotensial.
  • GCE: Klynger med en velfungerende klyngeorganisasjon, en kritisk masse med partnere med høy interaksjon på et bredt strategisk aksjonsområde, forankret i et velfungerende innovasjonssystem, og med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder.
Til toppen