Opptrappingsplanen for rusfeltet

Statsministerens innlegg på dialogmøte om regjeringens arbeid med en ny plan for opptrapping på rusfeltet 26. mai 2015.

Sjekkes mot fremføring

Mange med rusproblemer opplever at tjenestene de får kommer i biter. Tjenestene er for svake og for dårlig koordinert.

Kjære alle sammen! Det er på tide å sette sammen disse bitene.
Det er på tide å lage en helhetlig helsetjeneste for hele mennesker.

Vi skal hjelpe de som har de største behovene.

Vi skal sørge for at pasienter som sliter med psykiske helseutfordringer og rusproblemer prioriteres.

De har blitt nedprioritert over tid.

Nå skal vi få på plass en opptrapping.

Mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet har stort behov for helhetlige tjenester.

Og de trenger hjelp til å mestre hverdagen.

Regjeringen har tatt helse helse- og omsorgstjenesten opp til vurdering.

Vi har lagt fram en folkehelsemelding, en melding om kvalitet og pasientsikkerhet, en stortingsmelding om "Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet".

Det kommer en legemiddelmelding og en Nasjonal helse og sykehusplan.

I alle meldingene står pasienten i sentrum, og rus og psykisk helse likestilles med somatikken.

Det er målet for alt regjeringen gjør i arbeidet med helse- og omsorgstjenestene.

Regjeringen skal rette sin innsats på rusfeltet gjennom denne nye opptrappingsplanen.

De som trenger hjelp skal få den behandling og oppfølging de har behov for.

Regjeringen ønsker en helhetlig plan rettet mot personer som er i ferd med å utvikle eller har et rusproblem.

Commonwealths internasjonale undersøkelse av helsesystemer viser at Norge ligger bak andre land når det gjelder brukerinvolvering, brukerorientering og utnyttelse av brukernes egne ressurser:

 "Det kan virke som om systemet er dårlig på å legge til rette for at folk skal mestre helseproblemene selv. Dette er betenkelig både ut ifra pasient- og samfunnsperspektivet." 

Jeg er enig. 

I regjeringens arbeid legges det stor vekt på dialog med brukere og pårørende. For at dette arbeidet skal lykkes må dere hjelpe oss. 

Vi skal ha en åpen dialog når vi utformer ny politikk.

Vi skal ha innspill fra brukere, pårørende og fagfolk.

Vi er glade for å se dere her i dag.

Jeg ser fram til å ta imot og lytte til deres innspill.

Kjære alle sammen!

Jeg har gledet meg til dagen i dag.

Det er viktig for oss å få innspill fra dere! 

Gjennom dialog skal vi sammen finne den rette veien for den enkelte! 

Til toppen