Orientering om tildeling over ordningen Støtte til organisasjoner, kap. 1138 post 70

Landbruks- og matdepartementet viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2020-2021), jf. Innst. 8 S (2020–2021). Det er fordelt støtte til 30 organisasjoner over departementets tilskuddsordning Støtte til organisasjoner kap. 1138 post 70.

Organisasjonene som tildeles støtte vil motta tilskuddsbrev om dette.