Oslo får 5,5 millioner kroner til byutvikling

Oslo er en av fire byer som får midler til byutvikling. – Vi støtter blant annet Oslos samarbeid med Akershus for å følge opp en samordnet bolig-, areal og transportplanlegging i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen bevilger tilsammen over 13 millioner kroner til pilot- og forbildeprosjekter i de fire store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 2016.

-  Vi styrker byenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive byområder, sier Sanner.

Oslo får over 5, 5 millioner kroner til fire prosjekter.

Det ene hovedprosjektet i Oslo følger opp den regionale planen for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i med Akershus fylkeskommune. Arbeidet startet opp i 2015.

De ulike delprosjektene vil være viktig for samarbeidet om byutviklingsavtaler for Oslo og Akershus.

- Vi må skape bedre og mer bærekraftige byer. Byutviklingsavtalene er et viktig virkemiddel for å få kommune, fylke og stat til å se utvikling av boliger, næringsliv og kollektivløsninger i sammenheng. Dette arbeidet prioriterer vi høyt, sier Sanner.

Oslo vurderer i tillegg å lage en helhetlig plan for investeringer i blant annet nye offentlige rom, parker og idrettsanlegg, skoler, barnehager, kollektivtilbud og veisystemer for fotgjengere, syklister og bilister. London har en slik plan for samlet infrastruktur fram til 2050. Ett av målene er å stimulere til bedre boligutvikling.

Det er både mulige samfunnsmessige gevinster og kostnader knyttet til en slik plan. Ulike juridiske problemstillinger må avklares. Denne typen kommunale investeringer kan øke verdien på tomter til private grunneiere. En del av analysearbeidet som Oslo skal gjennomføre, er å utrede modeller for at grunneiere bidrar til investeringene.

Oslo får også midler til prosjekter i regi av FutureBuilt som skal sikre god områdeutvikling i tilknytning til boligbygging, blant annet i Hovinbyen og på Fornebu. De får også midler til et mindre prosjekt som handler om å sikre bymessig utforming med kvaliteter og ønsket byliv.

Tilskuddene er en del av departementets program "Plansatsing mot store byer". Satsingen er rettet mot de fire største byområdene, som har den sterkeste befolkningsveksten.

- Jeg er glad for at byene nå kan prøve ut nye smarte løsninger, metoder og samarbeidsformer. Byene lærer av hverandre, og vi får en mer effektiv og helhetlig byplanlegging, sier Sanner.     

Til toppen