Historisk arkiv

Oslopakke 3 trinn 2 – stor satsing på hovedvegnett og kollektivtransport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Oslopakke 3 er en stor satsing for å framskynde utbygging av veg- og kollektivnettet i hovedstadsområdet i de neste 20 årene. Som den første i landet har hovedstadsområdet tatt i bruk muligheten til å bruke bompenger for å styrke driften av kollektivtransporten. Dette sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i forbindelse med at regjeringen har i dag lagt frem en melding om ”Oslopakke 3 trinn 2” for Stortinget.

I meldingen presenteres en modell for å sikre en god faglig og politisk styring av Oslopakke 3, som er forankret i en bred enighet på lokalt hold. 

- Jeg opplever at vi har hatt tett og god dialog med lokale myndigheter underveis i arbeidet med pakken. Fortsatt gjenstår betydelige utfordringer, men jeg er trygg på at vi vil komme frem til gode løsninger. I det videre arbeidet blir det særlig viktig å løse miljø- og framkommelighetsutfordringene på en god måte, sier Navarsete.

Regjeringen har fulgt opp Stortingets tidligere behandling av trinn 1 av Oslopakke 3. Oslopakke 3 trinn 1, med nytt takst- og innkrevingssystem, ble etablert i fjor sommer. I fjor høst ble det også satt opp nye innkrevingspunkter på fylkesgrensen i vest. 
I tillegg til trafikantbetalingen går staten inn med betydelige bevilgninger i Oslopakke 3. I Nasjonal transportplan, som er lagt fram i dag, er det lagt opp til om lag 16,2 milliarder kroner til jernbanen. Midlene omfatter blant annet bygging av nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski og en ekstraordinær innsats på to milliarder kroner til vedlikehold av jernbanen på strekningen mellom Lysaker til Etterstad i første fireårsperiode. Det er også satt av 4,9 milliarder kroner til riksveger i perioden 2010-2019. Midlene vil i den første fireårsperioden blant annet gå til oppstart av E16 mellom Sandvika og Wøyen og til å bedre atkomsten til Alnabruterminalen. I tillegg kommer statlige tilskudd til investeringer til det framtidige fylkesvegnettet.

Det er lagt til grunn at bedret framkommelighet skal være det overordnede målet for Oslopakke 3. Men det er i tillegg stilt klare krav om reduksjon av klimagassutslipp og til støy, luftkvalitet, trafikksikkerhet og universell utforming.

Det er ikke presentert en detaljert utbyggingsliste i neste tjueårsperiode i trinn 2. Prioritering av midlene og utvelgelse av prosjektene i årene framover vil skje etter en målrettet styring. Den etablerte styringsgruppa – med staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune – vil ha slik målrettet styring som en av sine prioriterte oppgaver. Dette skal legge et godt grunnlag for prioritering av midlene, og utvelgelse av prosjektene og tiltakene. Det vil skje en rullering av pakken i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan og i forbindelse med de årlige statsbudsjettene.

I Oslopakke 3-meldingen er det lagt til grunn at tiltak for å styrke kollektivtrafikken og sykkeltrafikken skal gis høy prioritet.


For ytterligere opplysninger - se

St.meld. nr. 17 (2008-2009) Om Oslopakke 3 trinn 2   


 

Til toppen