Forhandlinger om reindriftsavtalen 2020/2021:

Overlevering av krav fra Norske Reindriftsamers landsforbund

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norske Reindriftsamers landsforbund (NRL) overleverte i dag sitt krav til staten i forbindelse med forhandlingen om reindriftsavtalen 2020/2021.

Kravet har en økonomisk ramme på 236,6 millioner kroner. Det er en økning på 100,5 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale som er på 136,1 mill. kroner. Dette utgjør en økning på 74 prosent.

NRL fremmer krav om økninger i direkte tilskudd og velferdsordninger for å styrke reindrifta som en økonomisk bærekraftig næring. NRL peker på at det er viktige elementer i dette, som å redusere tapet av rein til rovdyr, og sikre reindriftens beitearealer. NRL krever også at reindriftsfradraget for reindriften økes til samme nivå som jordbruksfradraget. I tillegg krever NRL en ny ordning for klima- og miljøtilskudd til utmarksbeiting. Dette med bakgrunn i de utfordringene næringen har med endret klima. NRL peker på behovet for utviklings- og investeringstiltak i reindriftsnæringen, og ber om at de frie midlene i Reindriftens Utviklingsfond økes.

Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli  og   leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma.
Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli, fikk i dag overlevert NRLs krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021, av leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Statens tilbud legges frem torsdag 30. januar 2020, og forhandlingene skal være avsluttet innen 1. mars 2020. Landbruks- og matdepartementet forhandler hvert år med Norske Reindriftsamers landsforbund (NRL) om reindriftsavtalen.