Oversikt over ansatte i staten

Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. mars 2012

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har laget en oversikt over tilsatte i det statlige tariffområdet per 1. mars 2012.

Tabellen gir tall samlet på departementsområdene, for departementene og underliggende etater og viser tilsattes fordeling mellom heltid, deltid, årsverk og kjønn. Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. mars 2012 er kilden for oversiktene.

Siden mars 2011 har antall ansatte økt med rundt 1 600 (1,1%). Om lag halvparten av denne veksten finner vi i Vegvesenet og Jernbaneverket. Videre er det i Forsvaret, ved statlige høgskoler og under Helse- og omsorgsdepartementets sektor det er registrert vekst i antall tilsatte. Reduksjon i antallet tilsatte fra mars 2011 til mars 2012 finnes bl a i Arbeids- og velferdsetaten totalt, i Barne-, ungdoms- og familieetaten/regionene, i Politi- og lensmannsetaten og i Skatteetaten.

Statistikken omfatter alle statlige virksomheter der de tilsatte får lønns- og arbeidsvilkår fastsatt etter statens lønnsregulativ. Den omfatter derfor ikke ansatte i statlige foretak, statlige aksjeselskaper, statlige stiftelser eller andre organisasjoner som staten eier. Tabellen inneholder ikke tall for statlige toppledere og dommere på kategorilønn, personer lønnet per time eller etter overenskomst.

Spørsmål kan rettes til Åsa Kalvaa, ask@fad.dep.no.

Denne tabellen, samt andre oversikter utgjør vedlegg 1 i Prop. 1 S (2012 – 2013) fra departementet.

Til toppen