Oversikt over ansatte i staten

Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. mars 2010

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har laget en oversikt over antall ansatte, kjønn og utførte årsverk i det statlige tariffområdet per 1. mars 2010.

Oversikten viser kjønnsfordeling på heltid, deltid og årsverk. Tabellen viser tall samlet på departementsområdene, departementene og underliggende etater. Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. mars 2010 er kilden for oversiktene.

Antall ansatte har økt med rundt 1200 siden oktober 2009. Det er primært i universitets- og høgskoleområdet og i kriminalomsorgen det har vært størst vekst.

Statistikken omfatter alle statlige virksomheter der de ansatte får lønns- og arbeidsvilkår fastsatt etter statens lønnsregulativ. Den omfatter derfor ikke ansatte i statlige foretak, statlige aksjeselskaper, statlige stiftelser eller andre organisasjoner som staten eier. Tabellen inneholder ikke tall for statlige toppledere og dommere på kategorilønn, personer lønnet per time eller etter overenskomst.

Antall ansatte, kjønn og utførte årsverk i det statlige tariffområdet per 1. mars 2010 (pdf)

Spørsmål om tabellen kan rettes til Åsa Kalvaa i Forhandlingsseksjonen, ask@fad.dep.no.

Denne tabellen, samt andre oversikter utgjør vedlegg 1 i Prop. 1 S (2010 – 2011) fra departementet.

Til toppen