På nett med det indre marked for varer og tjenester

Hvordan fungerer egentlig handelen med varer i EØS? Nærings- og handelsdepartementets nettveileder om det indre marked gir deg svarene.

Hvordan fungerer egentlig handelen med varer i EØS? Nærings- og handelsdepartementets nettveileder om det indre marked gir deg svarene.  

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har oppdatert sin nettveileder om det indre marked for fritt varebytte. Bakgrunnen for dette er den nye EØS-vareloven, som nylig trådte i kraft i Norge. Loven inneholder bestemmelser om markedsovervåkning av varer, akkreditering, CE-merking og prosedyrer for å stoppe farlige produkter på det norske markedet. Nettveilederen inneholder også informasjon om fri bevegelse av tjenester som faller innunder tjenesteloven. Dette er områder som NHD forvalter.

Nettsidene er rettet mot andre departementer, direktorater og tilsynsmyndigheter som arbeider med varer og tjenester i det indre marked. Vi håper at nettveilederen også kan gi nyttig informasjon til bedrifter og andre aktører.

Gjennom EØS-avtalen har norske bedrifter mulighet til å konkurrere etter de samme vilkår som bedrifter etablert i  andre EØS-land. Dette er viktig for norsk næringsliv, som omsetter for store verdier i varer og tjenester i det indre marked.

Likt regelverk for alle

Et virkemiddel for å sikre fri bevegelse av varer og tjenester er å fjerne handelshindre og gjennomføre likt regelverk. Det muliggjør reell konkurranse. Samtidig skal vi ivareta viktige hensyn som miljø og helse, så vel som den sosiale dimensjon.

NHDs nettveileder om det indre marked forsøker å vise vei i sentrale deler av EØS-regelverket. Veilederen inneholder følgende tema:

  • Norge i det indre marked
  • Varer
  • Tjenester og etablering
  • Myndighetssamarbeid
  • Akkreditering og standardisering
  • Hvem kan hjelpe? En oversikt over kontaktpunkter
  • Veileder til EØS-høringsloven

Formålet med nettsidene er å øke forståelsen av regelverket og veilede i utformingen av regelverk, utøvelse av tilsyn og forvaltningen av tillatelses- og autorisasjonsordninger. Nettveilederen omfatter også bedriftenes plikter etter regelverket. Håpet er at veilederen kan gjøre det lettere for offentlige myndigheter å utføre sitt daglige virke i tråd med EØS-avtalen.

Her finner du veilederen.

Til toppen