Pålegg om hjelpetiltak

Styrker barns rett til hjelp

Endringer i barnevernloven skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak. Lovendringen skal forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.

– Foreldrene er de viktigste personene i et barns liv, og vi ønsker at barn skal vokse opp hos foreldrene sine, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.  – Hvis vi kommer tidlig inn med hjelp i hjemmet kan det forhindre at barnevernet må overta omsorgen på et senere tidspunkt. Dette er til barnas beste. 

– Foreldrenes rett til privatliv har lenge gått foran barnas behov for beskyttelse, sier statsråden. – Dette ønsker jeg å gjøre noe med, et pålegg vil understreke sakens alvor for foreldrene. 

Nye tiltak skal forebygge omsorgsovertakelse 

Endringene innebærer at barnevernet kan pålegge tre nye hovedkategorier av tiltak for en tidsbegrenset periode. Dette forutsetter at frivillige tiltak er forsøkt eller vurdert. 

Kompenserende tiltak

Målet er å redusere belastninger hos barnet, i tillegg til å sikre barnet stimulering og deltakelse i aktiviteter. Tiltak vil være opphold i besøkshjem, avlastningstiltak, fritidsaktiviteter, leksehjelp eller bruk av støttekontakt.

Omsorgsendrende tiltak

Målet er å gi foreldrene hjelp til å utføre omsorgsoppgavene på en måte som gir positiv utvikling hos barnet. Tiltak vil være ulike former for foreldreveiledning.

Kontrolltiltak

Målet er å kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep eller mishandling. Tiltak vil være urinprøver og meldeplikt, f.eks. oppmøte på avtalt sted eller krav til telefonkontakt med barneverntjenesten. 

­­– Å sette inn hjelpetiltak uten foreldrenes samtykke kan være inngripende for foreldrene og familien, men omsorgsovertakelse er enda mer alvorlig, sier Horne. – Barn med erfaringer fra barnevernet forteller ofte at barnevernet kom for sent inn. Hensynet til barna må veie tyngst, og derfor skal ikke foreldrene kunne avvise nødvendig hjelp. 

Beslutningsmyndigheten skal fortsatt ligge hos fylkesnemnda, dette vil si at barnevernet forbereder saken og nemnda treffer vedtak. Dette vil sikre hensynet til partenes rettssikkerhet på en god måte. 

Mer tilsyn i hjemmet 

Lovendringen innebærer også mindre strenge vilkår for pålagt tilsyn i hjemmet. I dag kan fylkesnemnda først pålegge tilsyn når de strenge vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede. – Med lovendringen får barnevernet mulighet til å sette inn tilsyn i hjemmet før situasjonen er blitt så alvorlig at omsorgsovertakelse er nødvendig, sier barneminister Solveig Horne.

Følg saken i Stortinget.

Til toppen