Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Pandemi og mat fra klonede dyr på helseagendaen

EUs håndtering av svineinfluensaen (H1N1) og mat fra klonede dyr står på helseagendaen i EU i høst. Råd for helse og matrygghet Heidi Langaas rapporterer.

Trepartsforhandlingene om ”ny mat”

Forslaget til forordning om ”ny mat” er nå til andre lesning i Europaparlamentet. Det store stridsspørsmålet har vært og er fortsatt hvordan EUs lovgivende myndigheter skal forholde seg til mat fra klonede dyr. Etter dagens forordning fra 1997 kan mat fra klonede dyr godkjennes etter en spesiell prosedyre. Ingen godkjenninger er imidlertid gitt i årene fra 1997 og fram til i dag. 

Europaparlamentet ønsker at Europakommisjonen skal legge fram et eget lovforslag som forbyr mat fra klonede dyr og deres avkom i EU. Parlamentet ønsker i tillegg at mat som er produsert med bruk av nanoteknologi blir gjort til gjenstand for spesielle risikoanalyser før de eventuelt kan bli godkjent.  Slik mat vil etter parlamentets mening ekskluderes fra EUs liste over godkjente matvarer til de har gjennomgått spesifikke risikoanalyser og de mulige helseeffektene av slike produksjonsprosesser er bedre kartlagt. Foreløpig er det ifølge Kommisjonen ikke ”nano-mat” på markedet i Europa.

Trepartsforhandlingene mellom Europaparlamentet, Rådet og Europakommisjonen om den foreslåtte revisjonen av forordningen har ikke beveget seg den siste tiden, angivelig i påvente av at det belgiske formannskapet fremmer et forslag til Rådet om hvilken posisjon de skal innta. Saksordfører i Europaparlamentet Kartika Liotard, som har skrevet to innstillinger om ”ny mat”- forordningen og er medlem av parlamentets forhandlingsdelegasjon, har uttalt at hun har ventet på et framlegg fra Rådet i mer enn en måned.

Anbefaler midlertidig stans i produksjon, import og salg av klonede dyr

Helsekommissær i Europakommisjonen, John M. Dalli, publiserte en rapport om kloning til Europaparlamentet 19. oktober som skal gi grunnlag for å drøfte spørsmålet om kloning ”i full bredde”.

Rapporten anses å være viktig for trepartsforhandlingene som skal pågå om ”ny mat” forordningen. Rapporten beskriver ulike muligheter for EU når det gjelder mat fra klonede dyr. Europakommisjonen anbefaler i rapporten en midlertidig stans i produksjon, import og salg av klonede dyr over en periode på fem år. Det foreslås også å etablere et sporingssystem for sæd og embryoer fra klonede dyr.  Det antas at Europakommisjonen vil forberede et lovforslag om dette neste år.

Dersom tredjeland skulle beskylde EU for diskriminerende handelsrestriksjoner, antydes det at Europakommisjonen mener EU kan forsvare seg i WTO med henvisning til en GATT-artikkel som viser til ”offentlig moral” som grunnlag for å innføre restriksjoner.

Ifølge en vitenskapelig undersøkelse utstedt av den europeiske myndigheten på matsikkerhet EFSA i september, er dødelighet og forekomsten av deformiteter høyere blant klonede dyr enn dyr avlet ved naturlig reproduksjon. Når det gjelder mattrygghet sier EFSA at det ikke fins bevis for noen forskjeller mellom kjøtt og melk fra klonede dyr og naturlig avlede dyr.

EUs håndtering av H1N1-pandemien og styrking av framtidige felleseuropeiske tiltak

Partigruppen De Grønne har tatt initiativ til å utarbeide en egen rapport om EUs håndtering av H1N1-pandemien til Europaparlamentet. Saksordføreren Michele Rivasi har uttalt at myndighetenes håndtering av pandemien synes å ha vært ute av proporsjoner, at det ble sløst med ressurser og skapt et klima av frykt som det ikke var grunnlag for.  Rapporten hun utarbeider vil anmode om at definisjonen på en pandemi revurderes og at det lages prosedyrer for bedre risikovurderinger.

Europakommisjonen har svart på kritikken og mangelen på felles aksjon med at den da pandemien brøt ut ikke hadde tilstrekkelig lovgrunnlag for å sette i verk overnasjonale tiltak. Med ikrafttredelsen av Lisboatraktaten kan Kommisjonen imidlertid nå foreslå en type regulering som gir adgang til å iverksette fellestiltak, noe Kommisjonen vil fremme forslag om neste år.

Generaldirektør Paola Testori Coggi i Kommisjonens generaldirektorat for helsesaker (DG SANCO) har bekreftet at Kommisjonen fortsetter sitt arbeid med å utforme en ordning for felles anbud og innkjøp av vaksiner som kan brukes i en framtidig pandemi. Et forslag med forskjellige muligheter vil bli lagt frem for Rådet for EU av europeiske helseministere i rådsmøtet 7.desember.

Eksterne lenker

Til toppen