Partnerskap om råmaterialer

Europakommisjonen lanserte 29. februar forslag om europeisk innovasjonspartnerskap for råmaterialer for å sikre europeisk industri tilgang til kritiske råmaterialer gjennom blant annet bærekraftig utvinning, bedre materialbehandling, gjenbruk og resirkulering.

Norge har engasjert seg i det forberedende arbeidet med forslaget i forhold til tilgang til råmaterialer, ikke minst i nordområdene.

Bedre bruk og samarbeid
Behovet for sikker tilgang for europeisk industri til kritiske råmaterialer og sjeldne jordarter har fått økende oppmerksomhet i EU de siste årene. I meldingen om innovasjonsunionen i 2010 lanserte Europakommisjonen konseptet om europeisk innovasjonspartnerskap for råmaterialer blant annet for å bedre tilgang og utnyttelse av råmaterialer i Europa.

Innovasjonspartnerskapet skal forene myndigheter, bedrifter, interesseorganisasjoner samt forsknings- og kunnskapsinstitusjoner i å utvikle felles strategier, utnytte ressurser og sikre spredning av innovative løsninger om råmaterialer i Europa. Partnerskapet har ikke egne finansielle midler, men skal bidra til målrettet utnyttelse av finansielle instrument slik som blant annet EUs nye rammeprogram for forskning ”Horizon 2020”, og samhørighetsfondet. Målet er å få konkrete resultater fra innovasjon og forskning i Europa i form av effektiv og bærekraftig utvinning samt bruk og resirkulering av råmaterialer. 

Muligheter for norsk deltagelse
- Det er viktig at norske myndigheter, næringsliv og kunnskapsinstitusjoner involverer seg i startfasen av prosessen, mener Per Mannes som er næringsråd ved EU-delegasjonen.

Innovasjonspartnerskapet for råmaterialer vil kunne representere en viktig plattform for utvikling av konkrete, prioriterte forsknings- og innovasjonsprosjekt og vil kunne bli en viktig inngangsport for økt norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

- Norge vil ha stor nytteverdi av å konsentrere sitt engasjement på operasjonelt nivå med god ekspertise og erfaring innenfor de relevante arbeidskomponentene, mener han.   

Konkrete mål mot 2020
Innovative pilottiltak som demonstrasjonsanlegg for utvinning, prosessering, innsamling og resirkulering er blant målene som Europakommisjonen foreslår for partnerskapssamarbeidet frem mot 2020. Mer effektiv bruk av råmaterialer, gjenbruk og resirkulering basert på avfallsutnyttelse samt etablering av nettverk for forskning, utdanning og treningssentre for bærekraftig bergverksdrift og materialhåndtering er også blant forslagene.

Partnerskapet for råmaterialer bygger på en tilbudsside og en etterspørselsside der tilbudssiden vil bestå av kompetanse og finansielle virkemidler på nasjonalt nivå og på EU nivå. Etterspørselssiden vil både på nasjonalt og EU-nivå relateres til marked og forbruk, reguleringer, standardisering, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, kunnskapsoverføring og markedsovervåkning. Internasjonalt vil handelspolitikk og strategisk politisk dialog med sentrale aktører stå sentralt.

Kommisjonen tar sikte på å få Rådets godkjennelse for europeisk innovasjonspartnerskap for råmaterialer i løpet av våren 2012 med målsetting om å igangsette full gjennomføring fra sommeren 2013. Europaparlamentet er positiv til forslaget, mens flere medlemsland har sett behov for avklaring på hvordan partnerskapet skal relateres til nåværende virkemidler for å øke forskning og innovasjon i EU.  

Til toppen