Påvirkning av helsepolitikk der den skapes

EU fatter viktige beslutninger innen helse og utdanning som påvirker norske sykepleiere og sykepleietjenesten. Derfor skal vi påvirke europeisk helsepolitikk, skriver Unni Hembre, president i Den europeiske sykepleierorganisasjonen.

Når folk spør meg om hvorfor Norsk Sykepleierforbund (NSF) er aktive i Europa, og hvorfor vi har ønsket å ha posisjoner i ulike europeiske organisasjoner, så er det enkelt å svare på. NSF har som mål at organisasjonen skal påvirke og være der hvor beslutninger som er viktige for norske sykepleieres interesser fattes. Da er EU og Brussel et naturlig valg.

Flere artikler og kronikker i norske aviser har de siste ukene tydeliggjort hvor mye EUs beslutninger påvirker hverdagen vår i Norge. Fredrik Sejersted, som ledet Europautredningen, har lagt frem rapporten ”Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU”. Tittelen gir et godt bilde, Norge er både utenfor og innenfor. Vi er ikke med, men anslagsvis tre fjerdedeler av EUs regelverk gjelder også i Norge gjennom EØS-avtalen og andre avtaler Norge har med EU. Det er heller ikke bare på nasjonalt nivå at vår politikk blir påvirket av EU. I en undersøkelse av EØS-avtalens konsekvenser for kommunesektoren for KS (kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon) utført av Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) i 2008 anslår man at i gjennomsnitt 73 prosent av sakene i kommunestyremøter har EØS- tilknytning. Slik legger EU rammebetingelser for norsk politikk, også for helsepolitikken.

EU med økende interesse for helse
Sykepleierforbundet har tatt konsekvensen av dette. Helse er først og fremst nasjonalstatenes ansvar. Det sier man nasjonalt, og det sier EU. Men dette endrer seg.  Bologna-prosessen, endringer av høyere utdanningssystemer i EU/EØS-området, viste hvordan EU kan gå inn og radikalt endre et område som i utgangspunktet er nasjonalstatens ansvar. Nå skjer det samme for helse.

EU har satt helse på agendaen i større grad enn før. Det er ikke så rart.  Helse- og sosialsektoren i EU står for 5-13 prosent av nasjonalbudsjettene og det øker. Over 20 millioner mennesker er ansatt i helsesektoren. Den demografiske utviklingen i Europa vil gi en sterk økning i utgiftene til helsesektoren. Det, sett i sammenheng med mangel på helsepersonell, forklarer noe av grunnlaget for EUs økende interesse for helsesektoren.

Europa er vår viktigste arena for påvirkning
Sykepleierforbundet har sett denne trenden og fulgt aktivt med på utviklingen over flere år. De siste fire årene har NSF økt både engasjement og ressurser på internasjonalt arbeid, da med spesiell vekt på påvirkning og innsats innen europeisk helsepolitikk. NSF har et godt samarbeid med flere internasjonale søsterorganisasjoner og overbygninger.

Imidlertid har vi innsett at Europa er vår viktigste arena for påvirkning. Med økning i direktiver og rammeverk fra EU, kommer også muligheten til å påvirke innholdet. Som Sykepleierforbundets representant i sykepleiernes europeiske overbygning, European Federation of Nurses Associations (EFN), var jeg rapportør for Europakommisjonen da grønnboka for helsepersonell ble presentert i 2008. Jeg har presentert dette på ulike konferanser og ble i oktober 2010 valgt som president i samme organisasjon. Og ja, vi er fullverdige medlemmer i våre europeiske overbygninger.

Moro å få gjennomslag
Påvirkningsarbeidet gjennom europeiske organisasjoner gjør at NSF er aktivt med på å påvirke EUs helse- og sosialpolitikk, selv om Norge ikke er medlem i EU. Det er moro når vi kjenner igjen våre innspill i høringssvar fra våre europeiske overbygninger. Mest moro er det imidlertid når vi i prosessen opplever å ha fått gjennomslag for våre synspunkter, og vi ser at utspill fra ulike generaldirektoratet i Kommisjonen gjenspeiler dette.  Stadig oftere leverer NSF egne høringssvar til Kommisjonen. Forbundsstyret i NSF får saker på sitt bord som kun eksisterer på engelsk. Hvorfor gjør vi det?  Tja, det er nok slik at når vi etter grundige og lange innspill til norske myndigheter på saker som er viktige for oss, opplever at det norske høringssvaret er svært kort og ikke gjenspeiler våre meninger, da vil vi nå frem til beslutningstakerne på egen hånd!

Direktivet om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner legger grunnlaget for sykepleieutdanning nasjonalt og på europeisk plan, revideres nå. Endringer i grunnutdanning og et felles europeisk elektronisk personellkort blir diskutert. NSF har bidratt bredt i diskusjonen og gitt innspill både til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, Unio, våre europeiske overbygninger og direkte til Europakommisjonen. Det kunne vi ikke gjort uten det arbeidet, møtevirksomhet, informasjonsinnhenting og distribusjon som er gjort gjennom involvering i europeiske overbygninger. Dette gagner våre medlemmer og styrker NSF sin posisjon nasjonalt så vel som internasjonalt.

Til toppen