Peru topper laget i kampen for regnskogen

Peru, Norge og Tyskland får med seg Storbritannia og USA på laget når Peru trapper opp innsatsen for å bevare Amazonas. Skal verden nå klimamålene, må tropisk avskoging reduseres kraftig. Peru har verdens fjerde største tropiske skog, et område nesten dobbelt så stort som Tyskland.

Denne uka signerte Peru, Norge, Tyskland, Storbritannia og USA en felleserklæring om  å redusere Perus avskoging.

Norge og Tyskland har siden 2014 samarbeidet med Peru for å støtte landet i å bevare tropisk skog, og nå blir også Storbritannia og USA med i samarbeidet.

Annonseringen kommer samtidig med at Peru de siste dagene har oppjustert de offisielle dødstallene for COVID19 kraftig, som nå fører landet til topps på listen over land i verden med flest koronarelaterte dødsfall per innbygger.

- Vi er veldig stolte av å videreføre samarbeidet med Peru. Til tross for å være hardt rammet av pandemien, fortsetter Peru kampen for å bevare regnskogen. Det er også svært gledelig at Storbritannia og USA nå også blir med i samarbeidet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Les mer om regnskogen i Peru på nettsidene til regjeringens klima- og skogsatsing.

Perus regjering har prioritert å forhandle fram en ny skogavtale, til tross for pandemi og nært forekommende presidentvalg, og dermed tilrettelagt for at neste regjering kan videreføre det pågående klimaarbeidet fra sittende regjering.

- Klimaforandringer er en global trussel som krever globalt samarbeid. Støtte fra våre partnere gjør at Peru kan opprettholde vårt engasjement for å beskytte våre uvurderlige skoger og fremme bærekraftig utvikling i Amazonas-regionen, sier Gabriel Quijandría, Miljøvernminister i Peru.

Norge lover i avtalen å opprettholde sitt løfte om å bidra med opptil 1, 8 milliarder norske kroner til Peru for oppnådde resultater. Av disse utbetales 1,5 milliarder basert på hvor mye Peru har redusert avskogingen i sin del av Amazonas over en viss periode.

Å styrke urfolk er avgjørende


Ifølge FN er urfolkssamfunn og miljøforkjempere de mest utsatte gruppene i Peru. Flere urfolksgrupper i den peruanske regnskogen lever i frivillig isolasjon. I dag finnes det fem reservater for urfolk som ikke har kontakt med verden utenfor.

- Regnskogen er selve livsgrunnlaget til urfolkene. Derfor er styrking av deres rettigheter et hovedelement i Perus arbeid for å bevare regnskogen, som vi støtter gjennom Norges regnskogsavtale med Peru, sier Rotevatn. 

Peruanske myndigheter har de siste årene gjort en rekke tiltak for å styrke urfolk og deres rettigheter. En viktig seier var da peruanske myndigheter i april slo fast ved lov at området Yavarí Tapiche reserveres til ukontaktede urfolksgrupper. Området er på nesten 11 000 km2, som tilsvarer størrelsen til Jamaica.

- Dette er en stor seier for urfolk og sivilsamfunnsorganisasjoner i Peru, som de siste 18 årene har kjempet for å etablere reservatet. Reservatet utgjør en viktig milepæl i samarbeidet vårt, og vil bidra til å redusere avskogingen i Peru, sier Rotevatn.

Kampen mot ulovlig gruvedrift


Siden samarbeidet med Peru ble inngått i 2014, har Norge støttet Peru med 115 millioner kroner. I tillegg til å støtte Perus arbeid med å blant annet opprette urfolksterritorier og naturreservater, har norske penger gått til å bekjempe ulovlig hogst.

Myndighetene i Peru iverksatte blant annet i 2019 en storstilt militær operasjon mot ulovlig gullgraving og andre ulovlige aktiviteter i Madre de Dios-regionen. Også det siste året har det vært gjennomført aksjoner mot ulovlig avskoging og skogforringelse.  

Politimann i Peruviansk regnskog
En styrke på rundt 1800 politi- og militæroffiserer ble sendt til Madre de Dios - en region i peruansk Amazonas som grenser til Brasil og Bolivia - for å delta i Operasjon Mercurio 2019. Foto: Vanessa Romo/Mongabay Latam

Mulighet for store nye bidrag fra privat næringsliv


Gjennom å forplikte seg til en sterk uavhengig standard for å måle avskoging, vil Peru kunne tiltrekke seg storskala finansiering fra privat næringsliv dersom de lykkes.

Under president Bidens klimamøte 22.-23. april 2021, lanserte Norge, USA, Storbritannia og en rekke internasjonale selskaper LEAF-koalisjonen (The LEAF Coalition), som før klimatoppmøtet COP26 i Glasgow skal mobilisere minst 1 milliard dollar til regnskogsland som leverer resultater i perioden 2022-26.

- LEAF-koalisjonen er et banebrytende eksempel på den type samarbeid som er nødvendig for å bekjempe klimakrisen og oppnå global klimanøytralitet innen 2050, sa Kerry under Bidens klimatoppmøte.

Norge garanterer en minstepris på 10 dollar per tonn reduserte utslipp til Peru. Dersom private bedrifter er villige til å betale en høyere pris, vil Norge avstå og flytte pengene til andre land. Med innovativ bruk av bistandsmidler, forsøker Norge å legge til rette for et marked for utslippsreduksjoner av høy kvalitet.

-Vi er glade for å kunne støtte Peru og andre land i å oppnå redusert avskoging og legge til rette for mer tilgang til finansiering for å oppnå dette. Jeg håper vi kan invitere et økende antall private bedrifter til denne koalisjonen og bygge videre på siste måneds lansering av denne, sier miljø og klimaminister Rotevatn. 

Norge betaler for resultater


Storbritannia har nå forbigått Norge på regnskogsbistand og har lovet å bruke 3 milliarder pund – tilsvarende 35 milliarder norske kroner – til skog- og naturbistand de neste fem årene.

USA støtter allerede Peru i arbeidet mot ulovlig hogst og har lagt inn klare krav på skogbevaring i sin bilaterale handelsavtale med Peru. Å få disse landene med på felles regnskogsavtale, styrker Perus innsats mot avskogingen.

Hovedelementene i avtalen mellom Norge, Tyskland og Peru fra 2014 videreføres. Peru har gjort viktige framskritt mot flere av målene i avtalen, særlig når det gjelder å gi landrettigheter til urfolk og opprettelsen av nye verne- og urfolksområder. Avskogingen viser lovende tegn til nedgang, men har ikke falt så raskt som de hadde ønsket. Peru har hatt hyppige regjeringsskifter de siste årene, og ble i tillegg hardt rammet av pandemien.

Avtalen mellom Norge og Peru er resultatbasert. Gitt forsinkelsene, har de norske utbetalingene derfor så langt vært beskjedne. Peru forplikter seg i den nye avtalen til en robust uavhengig standard for å måle reduserte utslipp med høy miljømessig og sosial integritet.

  • Peru har verdens fjerde største regnskog. Den dekker et område nesten dobbelt så stort som Tyskland.
  • Siden 2014 har Norge og Tyskland støttet Perus arbeid for å redusere klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse i den peruanske delen av Amazonasregnskogen, gjennom den norske klima- og skogsatsingen.
  • Norge betaler for resultater: Jo mer Peru greier å redusere avskogingen i Amazonas, jo mer pengestøtte mottar landet fra Norge. Norge har lovet opptil 1, 8 milliarder norske kroner fram til 2025.
  • Pengene fra Norge finansierer tiltak som bevarer regnskogen ytterligere, blant annet gjennom støtte til urfolk og arbeid mot ulovlig hogst og avskoging
  • Regnskogsamarbeidet med Peru, Norge og Tyskland startet i 2014, etter et år med høy avskoging i 2013 på omtrent 164 000 hektar. Ifølge tall som nylig ble publisert av Miljøverndepartementet i Peru, var den årlige avskogingen i snitt cirka 131 500 hektar i perioden 2010-2019. For å nå sitt oppjusterte nasjonale klimamål om å redusere utslippsbanen med 40% innen 2030, må Peru få avskogingen betydelig ned.