Plannytt 2 - 2016

Nyhetsbrev | Dato: 30.05.2016

Digitalmeldingen – smarte byer og kart- og eiendomsdata

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner varsler i Digital agenda for Norge et taktskifte i digitaliseringen. - Med nye virkemidler skal vi oppnå mer brukerrettede tjenester og en mer effektiv offentlig sektor, sier Sanner. Målet er at informasjon til forvaltningen skal leveres kun én gang. For oppgaver som løses på tvers av statlig og kommunal sektor, vil regjeringen at de statlige virksomhetene tar et større ansvar for at det utvikles helhetlige digitale løsninger som også kommunesektoren kan benytte. Regjeringen vil legge til rette for at nasjonale felleskomponenter kan brukes av hele offentlig sektor, både statlige og kommunale virksomheter og andre som utfører myndighetsoppgaver.

Blant temaene i Digital agenda for Norge er også viktige sektorer for åpne data, bl.a. geodata. Kartverket vil i løpet av 2017 etablere et nytt fagsystem for elektronisk tinglysing basert på innsending av elektroniske dokumenter. Det er også en omtale av smarte byer og mulig bruk av IKT i utviklingen av bærekraftige og attraktive byer.

Smarte byer
Smarte byer – eksempler på anvendelsesområder og tjenester.

En ny æra for regional planlegging?

Regjeringen har oversendt sin melding til Stortinget om nye folkevalgte regioner. I meldingen legges det stor vekt på at samfunnsutvikling krever helhetssyn og at regionene har en viktig samfunnsutviklerrolle. Den regionale planleggingen er det viktige verktøyet for å kunne fylle samfunnsutviklerrollen.

State of the Nordic region 2016

Osloregionen har det største regionale potensialet i Norden og skårer spesielt høyt på ulike egenskaper ved arbeidsmarkedet!

Disse opplysningene kommer fram i den nyeste versjonen av "State of the Nordic region 2016" som utgis av Nordregio (Nordisk senter for regional utvikling).

Publikasjonen inneholder at vell av samfunnsfaglig statistikk og vurderinger av utviklingen i de Nordiske landene. Den har fem hovedbolker:

  • Demografiske endringer
  • Arbeidskraften
  • Økonomi
  • Infrastruktur
  • Det regionale potensialet

Rapporten gir grundige vurderinger av utviklingen i de Nordiske landene og gir en god forståelse for likhetstrekk mellom landene og hvor ulikhetene er.

MigrasjonRapporten State of the Nordic Region 2016 fra Nordregio har mange statistikker og kart, her migrasjon.

Nye tilskudd for 2016

Tilskudd: Bolig-, areal- og transportplanlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut 14 millioner kroner i tilskudd til bolig-, areal- og transportplanlegging for en bærekraftig og attraktiv byutvikling. Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kan søke om midler til prosjekt alene, eller i samarbeid med en eller flere kommuner, eller fylkeskommunen, i samme region. Søknadsfrist er 4. juni 2016.

Tilskudd: Lokal kompetanse og universell utforming - plan, kart og geodata

Tilskuddsordningen har som mål å øke lokal kompetanse innen planlegging, kart og geodata, herunder universell utforming. Søknadsfrist: 1. juni 2016.

Film og brosjyre om digitalt planregister og plandialog

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert film og brosjyre, og opprettet en nettside om planregister, plandialog, eksempler på bruk og hvor man kan få vite mer.

Departementet ønsker at norske kommuner utnytter mulighetene i digitalt planregister og digital plandialog fullt ut.

Digitalt planregister holder orden på gjeldende arealplaner og planforslag. Digital Plandialog gir innbyggere, næringsliv og fagmyndigheter bedre mulighet for medvirkning i arealplanprosessen - sammen med kommunen. Planarbeidet vises på en tidslinje med plankart og alle relevante saksdokumenter lett tilgjengelig.

Fra filmen om digital plandialogFra filmen om digital plandialog og planregister.

KMD godt representert på Geomatikkdagene 2016 i Ålesund

Geomatikkdagene arrangeres årlig av Geoforum og tema er kart, oppmåling, geografisk informasjon og eiendomsdata. KMD var godt representert i tillegg til Kartverket og DIBK.

Lenke til noen utvalgte foredrag

Til siden med foredrag fra Geomatikkdagene 2016 (geoforum.no)

Oppdatert geodataforskrift

Geodataforskriften som fastsetter hvordan offentlige etater skal tilrettelegge og dele geografisk informasjon er blitt oppdatert. Det er kommet krav om dokumentasjon av elektroniske geodatatjenester som skal være tilgjengelig gjennom den offentlige infrastrukturen for geografisk informasjon. Dette skal gjøre det enklere for offentlige etater å tilrettelegge og dele mer geografisk informasjon.

Nye datasett i det offentlige kartgrunnlaget

15. mars 2016 ble det offentlige kartgrunnlaget oppdatert med 8 nye datasett. 54 datasett fra en kandidatliste på 140 er nå godkjent.

Nyoppnevnt geodataråd

Ny leder og nye medlemmer for Nasjonalt geodataråd er blitt utnevnt for  perioden 2016 til 2019.

Europarådets landskapspris – utlysning

Europarådets landskapspris deles ut hver 2. år og er en del av aktivitetene under den europeiske landskapskonvensjonen. Landskapskonvensjonen har som mål å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap, og fremme europeisk samarbeid på landskapsfeltet.

Europarådets landskapspris skal belønne en politikk eller tiltak iverksatt av lokale eller regionale myndigheter og deres grupperinger, eller særlig bemerkelsesverdige bidrag fra frivillige organisasjoner, for varig vern, forvaltning og/eller planlegging av landskap. Prisen skal gis til en politikk eller tiltak som kan tjene som eksempel for andre land, og som sikrer landskapskvaliteter og øker samfunnets bevissthet om landskapsverdier og hva som påvirker det.

Fylkeskommunene, fylkesmennene og relevante interesse organisasjoner kan gi innspill på aktuelle kandidater de mener oppfyller Europarådets regler og kriterier.

Forslag sendes innen 1. oktober 2016 til: postmottak@kmd.dep.no 

Kontaktperson: Liv Kirstine Mortensen

Rapporter

Pilotprosjekter for klimavennlige bygg og områder

Rapporten om pilotprosjekter for klimavennlige bygg og områder er nå kommet i engelsk versjon. Rapporten viser pilotprosjekter fra de 13 byene som var med i Framtidens byer (2008-2014).

Forenkling av utmarksforvaltningen

Rapport om hvordan kommunenes rolle som forvalter i utmarksforvaltningen skal styrkes, inkludert forslag om å forenkle og forbedre prosesser for brukere og saksbehandlere.

Boligprosjekters betydning for byliv

Kvaliteter og utformingstrekk ved seks boligprosjekter når det gjelder å generere byliv.

Sørenga

Sørenga er et av case studiene i rapporten om boligprosjekters betydning for byliv. Foto: Jan Hausken, KMD.

Hovedrapport for Framtidens byer 2008-2014

Framtidens byer var et ambisiøst program med 21 avtalepartnere, bestående av 13 byer, fire departementer, KS og tre næringsorganisasjoner.

Regionale utviklingstrekk 2016 (RUT)

Regionale utviklingstrekk er en rapport som inneholder oversikter over langsiktige samfunnsutviklingstrekk og egenskaper ved norske bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Markedseffekter av forbildeprogrammer for energi- og miljøvennlige bygg

Rapporten vurderer hvilke markedseffekter forbildeprogrammer for energieffektive og klimavennlige bygg har hatt i byggenæringen.

Samfunnsanalyser fra utviklingsprogrammet for byregioner

Samfunnsanalyse for alle de 33 byregionene som deltok i fase 1 i utviklingsprogrammet for byregioner.

"Ungdomstråkk" – en studie av ungdommer og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser

Forprosjektrapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), ved Høgskolen og Oslo og Akershus med gjennomgang av ulike kartleggingsmetoder og en prosjektplan for hovedprosjektet.

Rapport om kulturminneplaner i kommunene

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har på oppdrag fra Riksantikvaren utført en midtveisevaluering av prosjektet «Kulturminner i kommunen» (KIK).

Rapport om boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn i boligplanlegging

Forskere ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR har sett på hvordan boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn er blitt tatt hensyn til i planlegging av nye boliger og boområder i ni norske kommuner. Les mer hos By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Nye nettsider om universell utforming

Nettavisen Nytt om Universell utforming som tidligere lå på www.universell-utforming.miljo.no/ er flyttet over til www.bufdir.no/Uu/nytt/. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet/Deltasenteret som driver sidene.

Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken har også lansert nettsider om universell utforming.

Innsigelsessaker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget oversikt over innsigelsessaker i 2015. 30 innsigelsessaker ble behandlet og saksbehandlingstiden i departementet har gått betydelig ned.

Det er laget en statistikk for innsigelsessaker for 2015 - Motsegnsstatistikk 2015

Siden forrige Plannytt er følgende saker blitt avgjort (nyeste først)

Samplan 2016-17

Det er fortsatt ledige plasser på Samplan 2016-17. Kurset består av samlinger forskjellige steder i Norge, til sammen 6 uker.

Frist for å melde seg på er 13. juni.

Les mer på www.samplan.no

Kontakt

Seminar: romlige reguleringsplaner med digitale bestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer seminar om romlige reguleringsplaner med digitale bestemmelser. To arbeidsgrupper skal presentere prinsipper og tilnærminger og ønsker innspill til veien videre.

Tid og sted: 22. juni 2016 Thon hotel Opera, Oslo

_________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________

Om Plannytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen
Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen
Redaktør: Seniorrådgiver Jan Hausken
E-post: jah@kmd.dep.no