Plannytt 2 - 2017

Nyhetsbrev | Dato: 30.06.2017

Forslag om endringer i plan- og bygningsloven
Stortingsmeldingen om Berekraftige byar og sterke distrikt
Fredrikstad mest attraktive by i 2017
Europarådets landskapspris
14. millioner til Digitalisering av plan- og byggesak
Arealplaner og planID i forbindelse med kommunesammenslåinger
Elektronisk tinglysing fra 18. april
Foreslår mer effektiv eiendomsoppmåling
Digital gjennomføring av kommune- og regionreformene
Kommune- og regionreformen – videre utvikling av plansystemet
Bymiljøavtale med Oslo og Akershus
Høringer
Veiledning om utmarksforvaltning
Bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområde
Tolkningsuttalelse: § 1-8
Rapporter
Arrangementer
Statistikknytt
Innsigelsessaker

Forslag om endringer i plan- og bygningsloven

Forslaget ble behandlet i Stortinget 13. juni. I lovproposisjon, Prop. 110 L (2016–2017) med nye forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og en mindre endring i matrikkellova ligger det inne følgende:

 • Det fremmes forslag om krav til dokumentasjon om ledninger og infrastruktur i grunnen.
 • Videre forslås at regionalt planforum skal være obligatorisk i alle landets fylker.
 • Proposisjonen inneholder også forslag om overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger, og forslag til forenklinger av regelverket på dette området.

Stortingsmeldingen om Berekraftige byar og sterke distrikt

Meld. St. 18 (2016–2017) om Berekraftige byar og sterke distrikt som ble lagt frem i februar ble behandlet i Stortinget den 29. mai. 

Fredrikstad

Fredrikstad kåret til mest attraktive by i 2017

Fredrikstad er kåret til vinner av statens pris for attraktiv by for 2017. Fredrikstad utmerker seg på noen viktige områder som juryen mener andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av.

 • Det ene er at satsingen på gratis ferge som binder bydelene Gamlebyen i øst, sentrum i midten og Kråkerøy i sør sammen på en naturlig og inkluderende måte.
 • Det andre er byens offensive satsing på sentrum som har gitt resultater.
 • Det tredje er måten kommunen, i samarbeid med andre aktører, tar i bruk forskning og ny kunnskap i sin måte å jobbe på.

Europarådets landskapspris - hederlig omtale til Alnastien

Rapporten fra Europarådets jury for Landskapsprisen 2016-2017 er behandlet i to trinn. Prisen og utmerkelsene deles formelt ut av ministerkomiteen når de møtes til høsten. Juryen ga Alnastien en «Special Mention for “Social cohesion and respect of ecology”». Tre andre prosjekter får også en slik utmerkelse. Begrunnelse for Alnastien: “Alna Environmental Park: a blue green corridor of biodiversity, recreational opportunities and sustainable urban water management” contributes to the quality of the living environment of a large urban population, who have been involved in action to secure the future of a peri-urban landscape entailing a clear sustainable development dimension for the well-being of present and future generations".

Juryen anbefaler enstemmig at prosjektet "Regeneration of Daugavpils Fortress to Preserve Cultural and Historical Objects med Daugavpils City Council i Latvia tildeles Europarådets landskapspris for 2016-2017.

Les mer på nettsidene til The Landscape Award Alliance of the Council of Europe

Special mentions

 • The hillside of the Citadel in Liège: 1999-2010. From an enclosure to a network
 • Landscape Regeneration of the Landscape and Archaeological Park of the Valley of the Temples in Agrigento
 • Alna Environmental Park: a blue green corridor of biodiversity, recreational opportunities and sustainable urban water management
 • Hriňovské lazy: Landscape of Values

Alnastien - Grorudparken

14. millioner til Digitalisering av plan- og byggesak

Direktoratet for byggkvalitet har fått tildelt 14. millioner til prosjektet "Plan- og geodata for selvbetjeningsløsninger".

Prosjektet planlegger å:

 • Utvikle metodikk for å heve datakvaliteten på plan- og eiendomsdata slik at det støtter brukerbehov for selvbetjening. Det legges særlig vekt på å støtte behov i plan- og byggesaksprosessen.
 • Utvikle en tiltakspakke tilpasset ulike kommuners behov
 • Bistå kommuner med å iverksette tiltak som hever kvaliteten på digitale grunnlagsdata til et tilfredsstillende nivå. Kommuner i pressområder med stor byggeaktivitet prioriteres.

Arealplaner og planID i forbindelse med kommunesammenslåinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet med retningslinjer om hva man skal gjøre med arealplaner og planID i forbindelse med kommunesammenslåinger.

Elektronisk tinglysing fra 18. april

Elektronisk tinglysing startet opp 18. april 2017. Første versjon innebærer at profesjonelle brukere kan sende inn rettsstiftelser elektronisk, og løsningen omfatter de 9 vanligste rettsstiftelsene knyttet til fast eiendom og borettslagsandeler. En publikumsportal er planlagt utviklet senere. For kommunene sin del innebærer ordningen at konsesjonsavklarende informasjon må registreres inn i matrikkelen. Føring i matrikkelen krever et brukerkurs for matrikkelførere.

Kartverket legger opp til at føring av konsesjonsavklarende informasjon ikke krever fullt brukerkurs, og har derfor utarbeidet et eget veilednings- og opplæringsprogram for kommuneansatte som skal registrere disse opplysningene. Vi viser ellers til Kartverkets nettside for oppdatert informasjon om elektronisk tinglysing.

Foreslår mer effektiv eiendomsoppmåling

Regjeringen har lagt frem et lovforslag som vil forbedre eiendomsoppmålingen. Norge skal følge samme modell som i mange andre land i Europa. Eiendomsoppmåling skal ikke lenger være et kommunalt forvaltningsansvar, men utføres som profesjonsregulert tjenesteyting. Det skal bli fri prisdanning for oppmålingsforretning i stedet for kommunale gebyr som i dag. Betalingen vil dermed i større grad kunne speile de faktiske kostnadene ved å utføre den konkrete tjenesten.

Digital gjennomføring av kommune- og regionreformene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kartverket har arrangert idédugnad for digital gjennomføring av kommune- og regionreformene. Statssekretær Paul Chaffey oppfordret alle å utnytte mulighetene bedre og starte tidlig med planleggingen.

Kommune- og regionreformen – sentrale føringer for videre utvikling av plansystemet

Den 8. juni behandlet og godkjente Stortinget regjeringens forslag til endringer i henholdsvis kommune- og regioninndelingen med tilhørende roller og oppgaver.  Begge reformene trer i kraft fra 1.1.2020. Hva har dette å si for plansystemet?

Kommune- og regionreformen – sentrale føringer for videre utvikling av plansystemet (regjeringen.no)

Bymiljøavtale med Oslo og Akershus

Samferdselsministeren signerte bymiljøavtale med Oslo og Akershus den 13. juni. Arealforpliktelsene i bymiljøavtalen følges opp gjennom en byutviklingsavtale mellom partene. Denne avtalen omhandler samarbeid om oppfølging av regional plan for areal og transport. Byutviklingsavtalen skal vedtas i Akershus fylkesutvalg, Oslo bystyre og regjeringen.

Høringer

Under behandling

Veiledning om utmarksforvaltning

Veiledning om utmarksforvaltning skal tilrettelegges og samles på miljøkommune.no. Dette er en del av oppfølgingen av regjeringens arbeid med forenkling av utmarksforvaltningen.

Landbruksministeren, klimaministeren og kommunal- og moderniseringsministeren arrangerte i april seminaret Fremtiden i utmarka - utfordringer og muligheter.

Bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområde

Departementet minner om at arealplankart med bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområder må framstilles i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Dette betyr at formål alltid må angis under skravur for bestemmelsesområdet, og det samme gjelder under hensynssoneskravurene.

Det arbeides med å endre planmodellen slik at dette kan håndteres på en god måte i kommunenes planbaseforvaltning.

Tolkningsuttalelse

Tolkningsuttalelse: § 1-8 Eldre reguleringsplaner uten byggegrense i 100-metersbeltet langs sjøen og tidligere gitte tillatelser

Rapporter

Kvantifisering av gjeldende arealplaner og befolkningsomfordeling for transporteffekter knyttet til planlagt arealutvikling i storbyområder

Rambøll har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet klargjort og kvantifisert kommuneplaner for følgende regioner: Nord-Jæren, Bergen og Trondheim, som grunnlag for beregning av transporteffekter knyttet til arealstrategier/planlagt arealutvikling.

Kollektivkapasitet og fortettingspotensial - casestudie av knutepunkter

Asplan Viak og Urbanet Analyse har på oppdrag fra KMD utført en casestudie av sammenhenger mellom transportkapasitet i kollektivprosjekter og arealbruk i knutepunkter. Casene er Fornebubanen i Oslo og Bærum, Bybanen i Bergen, Superbuss i Trondheim og Busway på Nord-Jæren, og utvalgte knutepunkt langs linjene i disse fire prosjektene.

Program grønne byer

Arrangementer

Geomatikkdagene 2017

Geomatikkdagene 2017 ble gjennomført på Lillehammer 28-30 mars. Det ble blant annet holdt planfaglig workshop på formiddagen 29. mars.

Konferanse om byliv, byrom og bynatur i Oslo

"Grønne levende byer – byliv, byrom og bynatur" ble holdt i Oslo 22.-23. mai og hadde 230 deltagere fra hele landet. Tema for konferansen var hvordan vi kan utvikle trivelige, trygge og tilgjengelige steder med vekt på lokale initiativ, hverdagsliv og folkehelse. Konferansen ble arrangert av Forum for stedsutvikling i samarbeid med Oslo kommune og NMBU. Presentasjoner fra konferansen er tilgjengelige på pdf format, i tillegg til noen lenker til nettsider og dokumenter nevnt på konferansen.

Nettverkssamling for regional planlegging i Bodø

Samleside med foredrag fra eldre nettverkssamlinger (regjeringen.no)

Statistikknytt

Kommunene i Norge har i 2016 vedtatt å omdisponere litt over 6 000 dekar dyrka jord til andre formål enn landbruk. Dette er en nedgang på 300 dekar i forhold til året før. Samtidig er over 21 000 dekar areal blitt godkjent til nydyrking. Kommunal forvaltning av landbruksarealer (SSB)

Vi bor stadig tettere: De siste ti årene har tallet på boliger økt med 273 000. Blokker står for 44 prosent av nettoveksten, og fortettingen skjer først og fremst i storbyene. Boligstatistikken (SSB)

Hyttelandet Norge: Det finnes nesten 427 000 hytter i landet, og i 45 kommuner er det flere hytter enn boliger. Omtrent halvparten av fritidsbyggene står i forholdsmessig tettbebygde fritidsområder. Se artikler fra bygningsmassestatistikken (SSB) og Fritidsbyggområder (SSB).

Innsigelsessaker

Visste du at … (godbiter på planlegging.no)

Det er laget en alfabetisk oversikt rapporter bestilt og publisert av Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013.

Det finnes nettsider med presentasjoner fra viktige arrangement om planlegging, by- og stedsutvikling fra flere år tilbake.

_________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________

Om Plannytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen 
Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen 
Redaktør: Seniorrådgiver Jan Hausken E-post: jah@kmd.dep.no