Plannytt 3 - 2017

Nyhetsbrev | Dato: 02.10.2017

Endringer i plan- og bygningsloven
Organisering av oppmålingen
Ny koblingsregel mellom eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven
Attraktive nordiske byer og byregioner
Tilskudd til byutvikling
Nordregio Forum 2017 på Vulkan i Oslo 29.-30 november
KMD inngår plansamarbeid med kommunesektoren
Statlige planer – hva skjer?
To nye områdesatsinger
Ny forskrift om konsekvensutredninger
Regional plan legger til rette for utvikling i Dovrefjellområdet
Digitaliseringsarbeid i kommune- og regionreformen
Rapporter og veiledere
Arrangement - presentasjoner fra tidligere arrangement
Statistikknytt
Innsigelsessaker

Endringer i plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven og matrikkellova er endret for å forenkle og forbedre plan- og byggesaksprosessene. Dette vil gi mindre ressursbruk i forbindelse med plan- og byggesaksbehandlingen, både for kommuner, innbyggere og næringsliv. Regjeringen legger vekt på å skape en enklere hverdag for folk flest, og endringene i plan- og bygningsloven er et viktig bidrag for å oppnå dette. I tillegg til endringer i plandelen, er det også vedtatt forenklinger i byggesaksdelen av loven.

Lovendringene er basert på lovforslag som regjeringen har fremmet for Stortinget i Prop. 149 L (2015-2016) og Prop. 110 L (2016-2017). Lovendringene trådte i kraft 1. juli 2017, med unntak av ny § 2-3 i plan- og bygningsloven om enklere og bedre tilgang til opplysninger om infrastruktur i grunnen. Rundskriv H-6/17 om ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova gir en oversikt over endringene i plan- og bygningsloven og matrikkellova.

Organisering av oppmålingen

Lovforslag om endringer i matrikkellova er til behandling i energi- og miljøkomiteen. Forslaget er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak av 3. mars 2016 og der var høring høsten 2016. Prop. 148 L (2016-2017) ble sendt Stortinget 16. juni 2017 og der er forslag om vesentlige endringer i dagens organisering av oppmålingen.

Ny koblingsregel mellom eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven

I eierseksjonsloven er det nå vedtatt å innføre en koblingsregel til plan- og bygningsloven som skal forhindre at det er mulig etter eierseksjonsloven å få seksjonert boliger som ikke er godkjent som boliger etter plan- og bygningsloven. Gjennom koblingen mellom de to lovene skal det i fremtiden ikke lenger være mulig å opprette boligseksjoner der det ikke er lov å bo. Ny regel skal hindre at folk kjøper "katta i sekken". Departementet tar sikte på ikrafttreden 1. januar 2018.

Attraktive nordiske byer og byregioner
Oversikt over byene som er med i nettverket for attraktive nordiske byer og byregioner.

Attraktive nordiske byer og byregioner

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og Norden i omstilling er et særlig satsingsområde. Formannskapsprosjektet "Attraktive byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner har startet opp med kick-off seminar i Oslo 14-15.september 2017 og varer til 2020.

Tre byer fra hvert av de nordiske landene er med i nettverket. Byene representerer en god blanding av størrelse, utfordringer, ambisjoner og lokalisering. Byene har både fellestrekk, men også tilstrekkelig variasjon seg imellom slik at alle kan lære av hverandre. Viktige gjennomgangstema nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse.

Tilskudd til byutvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en tilskuddsordning som i sin helhet skal bidra til arbeidet med utvikle og gjennomføre arealtiltak i forpliktende byutviklingsavtaler og byvekstavtaler. I 2017 gjelder ordningen de fire største byområdene.  Det ble våren 2017 lyst ut inntil 20 mill. kroner under denne tilskuddsordningen. Primo september ble det offentliggjort tildeling av totalt om lag 15 mill. kroner til prosjekter i alle de fire byområdene. 18. september ble det offentliggjort en fornyet utlysning på inntil 5,5 millioner kroner i tilskudd, med de samme føringene som i den første utlysningen. Søknadsfrist er 20. oktober.

Nordregio Forum 2017 på Vulkan i Oslo 29.-30 november

Temaet for årets konferanse er: "Nordic Cities– Connecting the Urban and the Rural". Hvordan skaper vi bedre sammenhenger mellom de urbane og landlige delene av våre regioner? Hvordan kan de mindre byene også være med å ta ledelsen innen bærekraftig utvikling? Hva gjør dem attraktive? Hvordan kan byer i Norden ha nytte av nordisk samarbeid og felles promotering? På Nordregio Forum 2017 får vi belyst disse spørsmålene fra små og mellomstore nordiske byers perspektiver. Nordregio Forum er årlig møteplass for fagfolk og beslutningstakere som arbeider med byplanlegging og regional utvikling i Norden. Det er et forum for utveksling av ideer og trender, deling av ny kunnskap, eksempler og erfaringer. På den måten kan vi lære av hverandre og bidra til den nasjonale og regionale politiske dagsorden.

Program og påmelding (nordregio.se)

Påmeldingsfrist 15.oktober 2017

KMD inngår plansamarbeid med kommunesektoren

Regjeringen og KS har inngått en bilateral samarbeidsavtale for å styrke den kommunale og regionale planleggingen. Formålet med avtalen er å etablere et partnerskap for å

  • Styrke planlegging i tråd med plan- og bygningslovens formål, dens oppgaver og hensyn
  • Og å øke effektiviteten og kvaliteten på planlegging etter denne loven.

Avtalen er forankret i konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren, og er signert av styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Avtalen skal gjelde ut 2018, og deretter evalueres. Det skal avholdes minst to bilaterale samarbeidsmøter på administrativt nivå årlig. Det er ikke knyttet særskilte økonomiske virkemidler til denne avtalen.

Statlige planer – hva skjer?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en nettside med oversikt over statlige arealplaner. Tabellen med oversikt over pågående statlige planprosesser gir oversikt over de mest aktuelle.

To nye områdesatsinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i gang med to nye områdesatsinger. Den ene er med Stavanger kommune om de nordøstlige delene av Storhaug bydel. Den andre er med Oslo Kommune om områdesatsing i Oslo Sør, bydel Søndre Nordstrand. Andre områdesatsinger er i Groruddalen, Fjell i Drammen og Indre Oslo Øst/Tøyen.

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng.

Områdesatsinger
Kart som viser områdesatsingene.

Ny forskrift om konsekvensutredninger

Ny forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for regelverket om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

Det er publisert ny veiledning:

Tilsvarende har Klima- og miljødepartementet oppdatert informasjon om regelverket om konsekvensutredning for tiltak etter annet lovverk.

Regional plan legger til rette for utvikling i Dovrefjellområdet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ferdigbehandlet innvendingene til regional plan for Dovrefjellområdet og kommet til en løsning som legger til rette for lokal verdiskaping og utvikling samtidig som vi ivaretar hensynet til villreinen.

Digitaliseringsarbeid i kommune- og regionreformen

Kartverket har en sentral rolle i koordineringen av arbeid med digitale utfordringer i kommune- og regionreformen. Kartverket samarbeider tett med KS om råd til kommuner som slår seg sammen.

Rapporter og veiledere

Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene - Hvordan planlegges kystsonen?

Formålet med rapporten er gi departementet en mer oppdatert og bedre oversikt over status for planlegging i sjøområdene.

Evaluering av Plansatsing mot store byer

Rapporten gir en grundig gjennomgang av programmet fra det ble opprettet, analyser knyttet til utformingen og forvaltningen av programmet, og effekter og måloppnåelse.

Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser

Som underside til reguleringsplanveilederen har vi en samling maler til bruk i reguleringsplanprosessen, sjekklister for planbeskrivelse og kommunens behandling av reguleringsplaner og en nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser. Det er publisert en ny versjon av nynorskutgaven av nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser.

Ny veileder om garden som ressurs

Garden som ressurs er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket. Den skal gi hjelp til riktig og effektiv saksbehandling av tiltak på landbrukseiendommer. Veilederen erstatter veileder T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss fra 2005.

Planeksempel

Eksempel fra "Garden som ressurs" - tilrettelegging for tilleggsnæringer til landbruk i kommuneplanens arealdel.

Tre veiledere fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som er relevante for planlegging

Kontaktperson: Guro Andersen i DSB

Veileder om NVEs saksområder i arealplanlegging

Veilederen klargjør nasjonale og vesentlige regionale interesser knyttet til NVEs saksområder i arealplanlegging, og hvordan man ivaretar disse interessene i planer etter plan- og bygningsloven. Norges vassdrags- og energidirektorat har innsigelseskompetanse for nasjonale og vesentlige regionale interesser knyttet til energi-, skred-, flom-, vassdrags- og grunnvannsspørsmål.

Arrangement - presentasjoner fra tidligere arrangement

Samleside med foredrag fra eldre nettverkssamlinger (regjeringen.no)

Statistikknytt

Andel planer møtt med innsigelse gikk ned i perioden 2013-2016. Andelen kommune(del)planer møtt med innsigelse i 2016 var 47 prosent, mot 60 prosent i 2013. For reguleringsplaner var andelen møtt med innsigelse 19 prosent i 2016, mot 35 prosent i 2013. Kilde: SSB, Kostra.

Trenger du statistikk vist i kart? På SSBs kartportal finner du statistikk om befolkning, boliger, bygninger, fritidsbyggområder, landbruk, rekreasjonsareal, sentrumssoner, strandsoner, tettsteder, virksomheter og administrative grenser.

Lenker til arealstatistikk hos SSB

Innsigelser siste fire år

Andel planer møtt med innsigelse 2013-2016 i prosent Kilde: SSB, Kostra.

Innsigelsessaker

Visste du at … (godbiter på planlegging.no)

_________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________

Om Plannytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen 
Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen 
Redaktør: Seniorrådgiver Jan Hausken E-post: jah@kmd.dep.no