Plannytt 2 - 2018

Nyhetsbrev | Dato: 21.06.2018

Innhold

Brukerundersøkelse - hjelp oss å gjøre veiledningen bedre!
Nytt jordobservatorium åpnet i Ny-Ålesund
Kristiansand er årets mest attraktive by!
Ny kommentar til matrikkelforskriften
Pilotering av romlige reguleringsplaner
Plan i fornyet utgave
Planavdelingen er teamorganisert
Byvekstavtaler
Tilskuddsmidler til arbeidet med areal i byvekstavtaler
Områdesatsing i Oslo sør
Rapporter og veiledere
Oppdaterte nettsider fra Forum for stedsutvikling
Arealstatistikk
Arrangement
Høring om stedfesting av ledninger og andre anlegg
Tolkningsuttalelser
Innsigelsessaker

Brukerundersøkelse - hjelp oss å gjøre veiledningen bedre!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har veiledning av mange typer og formater om plandelen av plan- og bygningsloven. Vårt mål er å ha en brukervennlig og lett tilgjengelig oversikt over regelverk og veiledere om planlegging. Informasjonen skal være relevant, oppdatert og samordnet. For å nå disse målene ønsker vi tilbakemelding i form av ideer og forslag fra våre viktigste brukere. Undersøkelsen omfatter plandelen av pbl, byutvikling og kunnskapsgunnlaget for planlegging (planlegging.no)

Frist for svar er 9. juli

https://response.questback.com/kmdept/planveiledning

Tolkingsuttalelser fra Pål publiseres torsdag

Nytt jordobservatorium åpnet i Ny-Ålesund

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpnet det nye jordobservatoriet i Ny-Ålesund. Jordobservatoriet inngår i et globalt nettverk av tilsvarende stasjoner som til sammen utgjør grunnleggende infrastruktur for overvåkning av jordoverflatens bevegelser, jordens rotasjonsmønster og rotasjonsaksens stilling i verdensrommet. Observatoriet skal også bidra til bedre posisjoner for satellitter i nordlige baner.

Kristiansand er årets mest attraktive by!

Kristiansand vinner Statens pris for attraktiv by 2018. Juryen mener byen har gjennomført et markant skifte i sin bypolitikk. Gjennom målrettet politisk og faglig arbeid, har landsdelshovedstaden tatt ansvar for å skape en kompakt by med god tilknytning til sjøen, skriver juryen. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland delte ut prisen 18. juni i Kristiansand.

utdeling attraktiv by pris

Ordfører Harald Furre mottar prisen fra kommunalminister Monica Mæland.
Foto: Stein Otto Daatland / Kristiansand kommune.

Ny kommentar til matrikkelforskriften

Kommentar til de enkelte bestemmelsene i matrikkelforskriften og andre forskrifter til matrikkellova. Kommentarene bygger på departementets rundskriv og merknader til de enkelte forskriftsvedtakene, men erstatter ikke slike kilder. Notatet er oppdatert til og med endringer i matrikkellova som tro i kraft 20. april 2018, jf. kgl.res. 20. april 2018 nr. 593.

Pilotering av romlige reguleringsplaner og digitale bestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte høsten 2017 kommuner, forslagstillere og plankonsulenter til å bidra med innspill basert på konkrete erfaringer til videre konkretisering, veiledning og mulig regelverksendringer. Mange av prosjektene er presentert på en egen nettside om pilotering av romlige planer.

byggeprosjekt Hamang

Mulighetsrom for utbygging på Hamang i Bærum med bygninger i 3D oppå høydekurver på "kakeform". Har fått gode tilbakemeldinger fra publikum på at dette kommuniserer godt.

Plan i fornyet utgave

Tidsskriftet Plan (tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling) har vært publisert siden 1966. PLAN er et tverrfaglig og uavhengig fagtidsskrift som utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Jens Fredrik Nystad har gitt seg som redaktør etter 19 år i stolen og Ivar Winther er ny redaktør og det er oppnevnt et nytt redaksjonsråd. Plan kommer ut med 4 papirutgaver i året. Både aktuelle og eldre utgaver tilbake til 2002 kan leses digitalt på www.idunn.no/plan

Planavdelingen er teamorganisert

Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringdepartementet er fra april 2018 organisert i ti team. Et mer strategisk fokus på prioriterte oppgaver er et av målene med ny organisering. Du kan lese mer om planavdelingen på regjeringen.no.

team

Teamene i planavdelingen.

Byvekstavtaler

Nettsiden om byvekstavtaler er oppdatert. Gjennom byvekstavtalene inngår stat, fylkeskommuner og kommuner et forpliktende samarbeid om å finansiere et mer miljøvennlig transporttilbud i storbyområdene. Byvekstavtalene vil etter hvert erstatte tidligere bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler, se belønningsordningen, bymiljøavtaler og byvekstavtaler (Samferdselsdepartementet).

Utlysning av tilskuddsmidler til arbeidet med areal i byvekstavtaler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut inntil 23,5 millioner kroner som tilskudd til arbeidet med arealtiltak i byvekstavtaler for de ni største byområdene Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Buskerudbyen. Søknadsfrist er 31. august 2018.

Områdesatsing i Oslo sør

Staten og Oslo kommune har inngått et nytt langsiktig samarbeid om en områdesatsing i Oslo sør fra 2018 – 2026. Satsingen skal bidra til å skape større muligheter for dem som bor i bydelen og at de mest utsatte lokalområdene i Oslo sør skal oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og medvirker til å skape økt nytte gjennom felles bruk av statlige og kommunale midler.

Rapporter og veiledere

Betalingsmodeller for utveksling av ledningsdata

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av ulike betalingsmodeller for utveksling av ledningdata og påvisninger av ledninger i grunnen. Rapporten er bestilt på bakgrunn av et forskriftsarbeid i departementet som gjelder plan- og bygningsloven § 2-3.

Unge mennesker og medvirkning

Spire har med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget rapport om hvordan New Urban Agenda kan implementeres i Norge. Bakgrunn for medvirkning i by- og tettstedsutvikling og tiltak for å øke unge menneskers deltakelse.

Forholdet mellom kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen

For at det kommunale plansystemet skal fungere effektivt, må det være en god kobling mellom handlingsdelen og økonomiplanen. Rapporten kommer med anbefalinger om hvordan koblingen kan styrkes, både gjennom bedre veiledning og ved lovendringer.

Samarbeid om areal og transport i hovedstadsområdet

Oslo skal etter regionreformen fortsatt være selvstendig kommune og fylkeskommune. Utredningen har sett på mulige samarbeidsformer i hovedstadsområdet for å få et effektivt samarbeid om areal- og transportløsninger.

Utredning om tidsbestemt bruk av tomme lokaler

Mulighetene for å innføre nye regler eller gjøre unntak fra krav i eksisterende plan- og bygningslovgivning er blitt utredet. Hvordan fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler for å skape liv i bysentra?

Kommunenes bruk av planbestemmelser og krav i byggteknisk forskrift

De har funnet at flere utbyggere opplever at det er uforutsigbart hvilke krav som stilles fra kommunene når boligområder skal utvikles.

Veileder til retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet i 2014 Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon. Retningslinjene fastsetter formål, og angir utrednings-, vurderings- og prosedyrekrav for den statlige lokaliseringspolitikken. Retningslinjene gjelder overordnet valg av lokaliseringssted for nyetablering, flytting, og ved omlokalisering av statlige virksomheter. Departementet har nå utarbeidet en veileder til disse retningslinjene.

Retningslinjene må sees i sammenheng med "Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging", veilederen om "Styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase" og "Innstruks om håndtering av bygge og leiesaker i statlig sivil sektor".

Oppdaterte nettsider fra Forum for stedsutvikling

Forum for stedsutvikling er en faglig samarbeidsarena for statlige institusjoner som arbeider med by- og tettstedsutvikling.  www.stedsutvikling.no er forumets informasjonskanal utad. Her kan du finne informasjon om stedsutvikling generelt, aktører innen offentlig stedsutviklingsarbeid, tilskuddsordninger, veiledning om stedsutviklingsprosesser og stedsutvikling i forhold til bestemte emner. Abonner på nyhetsbrevet!

Annet fra KMD

Fornying, forenkling og forbedring i offentlig sektor

Elektronisk tinglysing og enklere planprosesser er av temaene som nevnes på regjeringens liste over tiltak som er gjennomført for enklere hverdag for innbyggere og næringsliv.

Bruk av sentral godkjenning for ansvarsrett som kvalifikasjonskrav ved offentlige anbud

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet har sendt ut brev med oppfordring til kommunene om å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid.

Arealstatistikk

Statistisk sentralbyrå publiserte 15. juni endelige Kostra-tall for 2017. Detaljerte tall om areal- og samfunnsplanlegging i din kommune kan du hente i Statistikkbanken.

I 2017 ble kun 19 prosent av reguleringsplanene møtt med innsigelse. Dette er samme nivå som i 2016. På kommuneplannivå møtes i overkant halvparten av planforslagene med innsigelse. Rapporteringen i Kostra tyder på at viktige interesseavklaringer, avveininger og beslutninger blir tatt på overordnet plannivå, noe som er intensjonen i plansystemet.

Omdisponeringen av dyrka jord  var i 2017 på 4025 dekar. Det er en nedgang på 36 prosent fra 2016. Vi når nesten jordvernmålet, som er under 4000 dekar årlig innen 2020. Boligbygging står får mest omdisponering med 39 prosent.

Artikler om jordvern fra Landbruksdirektoratet og SSB.

innsigelser statistikk

Andel planer møtt med innsigelse 2004-2017 Kilde: Kostra, SSB.

Arrangement

«Cool Planning: "Changing climate and our urban future" i Bodø 1.-5.oktober 2018

Bodø kommune og Nordland fylkeskommune er vertskap for ISOCARPs (International Society of City and Regional Planners) årlige kongress, den 54. i rekken. Kongressen er blant de største arrangementene innen by- og samfunnsplanlegging globalt og gjennomføres 1.-5. oktober 2018.

Valget falt på Bodø siden de har spennende ting på gang med flytting av lufthavnen og utviklingen av 3000 daa eiendom til byutvikling tett ved eksisterende byområder. I tillegg var et ekspertteam av planleggere fra ISOCARP i Bodø i 2017 for å gi råd til videre byutvikling, et såkalt Urban Planning Advisory Team.

I forkant av konferansen skal det arrangeres en workshop for unge planleggere, ISOCARP Young Planning Professionals Workshop, både i Bodø og Kristiansand. Her jobber unge planleggere med lokale problemstillinger i tre dager, og presenterer dermed sine ideer og tanker etterpå.

Mer info på ISOCARP2018

Seminar for planleggere på Geomatikkdagene

På Geomatikkdagene 13.-15 mars var det et eget seminar for planleggere.

Fra SD/KMD

Høring om stedfesting av ledninger og andre anlegg

Kartverket fikk høsten 2015 oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å utarbeide forslag til felles nasjonale minimumskrav til stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag. Resultatet av dette arbeidet i form av en geografisk standard med tilhørende produktspesifikasjoner legges nå ut på høring.

Alle interesserte inviteres til å komme med høringsinnspill, som fortrinnsvis sendes elektronisk til Kartverket på e-post: post@kartverket.no, med referanse til saksnummer 18/18859. Frist: 1. juli 2018

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Innsigelsessaker

Visste du at?

Nettsiden om barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling på regjeringen.no er blitt oppdatert.

Vi har film om bruk av digital plandialog for medvirkning i planprosessen.

_________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________

Om Plannytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen 
Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen 
Redaktør: Seniorrådgiver Jan Hausken E-post: jah@kmd.dep.no