Plannytt 4 - 2016

Nyhetsbrev | Dato: 22.12.2016

Statlige planer på høring
Høring - Forslag til endringer i kart- og planforskriften
Gode innspill til stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter
Alnastien blir Norges kandidat til Europarådets landskapspris
Kartverket frigir høydedata
Status for digitalt planregister 
Budsjett: 33,3 millioner kroner til ny Groruddalssatsing
Budsjett: 19,6 millionar kroner til byutviklingsavtaler
Bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler blir byvekstavtaler
Idèhåndbok om byrom og byromsnettverk
Veileder: Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven
Rapport: Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner
Kronikk: Bedre byer for alle
Statistikk: 81 prosent av Norges befolkning bor i tettsteder
Rapport: beregning av areal tilgjengelig for boligbygging

Gjennomførte arrangementer

God jul

Statlige planer på høring

Regjeringen har som mål å halvere planleggingstiden for vei og bane. Dette skal blant skje gjennom økt bruk av statlig arealplan for prosjekter av nasjonal betydning. For tiden planlegges tre store samferdselsprosjekter med statlig plan, og flere vil bli startet opp etter nyttår. For alle planarbeidene er det lagt opp til en svært ambisiøs framdrift. Akkurat nå er plandokumenter for disse sakene på høring og offentlig ettersyn:

  • Reguleringsplan for Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss - planprogram på høring til 10. januar.
  • Kommunedelplan for E39 Stord-Os - planforslag på høring til 20. januar.
  • Reguleringsplan for E10 Hålogalandsveien – planforslag på høring til 10. februar.

I tillegg til disse samferdselssakene, benyttes det også statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal og for politiets nasjonale beredskapssenter. Planforslag for regjeringskvartalet og planprogram for beredskapssenteret har vært på høring tidligere i høst.

Høring - Forslag til endringer i kart- og planforskriften

Forslag til revisjon av kart- og planforskriften er sendt ut på høring. Endringene gjøres for å få bedre tilpasning til digitale planprosesser samt noen utvidede fremstillingsmuligheter på arealplan. Høringsfrist er 20. mars 2017.

Gode innspill til stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter

Siden august i fjor har statsråd Jan Tore Sanner reist rundt og fått innspill til hvordan vi best kan ruste Norge for fremtidens utfordringer og legge til rette for bærekraftig vekst og verdiskaping i hele landet.

- Vi har hatt gode møter med innspill fra lokalt næringsliv, organisasjoner, statlige aktører, og lokalpolitikere. Det har vært svært nyttig å høre de ulike perspektivene, hva de opplever at fungerer godt og hva de mener skal til for at nettopp deres lokalsamfunn skal lykkes enda bedre, sier Sanner.

Det siste innspillsmøtet ble holdt i Vadsø 11. november, med et utvalg sentrale aktører i Øst-Finnmark. Temaet for det siste møtet var hvordan vi kan stimulere til mer lokale verdikjeder og næringsutvikling i regionen, og hvordan vi kan legge til rette for økt ressursutnyttelse og langsiktig omstillingsevne i Nord.

- Nord-Norge lykkes med mye og opplever en stor vekst. Samtidig må vi se på hvordan vi kan skape flere, bærekraftige arbeidsplasser og verdikjeder som gjør at mer av verdiskapningen blir i Nord. Jeg mener det er helt avgjørende å få nettopp nord-norske aktører på banen i den diskusjonen, og det ble et veldig godt innspillsmøte, sider Sanner.

Nærmere 60 innspill har kommet inn på nettsiden byerogdistrikter.no, i tillegg til de rådene som er gitt under statsrådens egne innspillsmøter rundt om i landet.

- Vi har valgt å ha en åpen prosess rundt dette meldingsarbeidet, til forskjell fra tidligere. Alle har kunnet komme med innspill, og mange har gjort det. Innspillene har i det store og det hele bekreftet behovet for en felles politikk for by og distrikt, og gitt oss mange gode spor å jobbe etter, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Du kan lese alle innspillene på her: www.byerogdistrikter.no. Meldingen legges fram for Stortinget vinteren 2017. 

Skilt Alnastien

Alnastien blir Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Oslo kommunes arbeid med å styrke elven Alna og tilhørende elvelandskap fremmes som kandidat til Europarådets landskapspris 2016-2017.

Oslo kommune har ut fra en god og langsiktig strategi rundt elven Alna klart å samle en rekke fagområder og myndigheter til et samarbeid med konkrete fysiske resultater av meget høy kvalitet. Dette er et eksempel mange kan lære av, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kartverket frigir høydedata

Staten frigir alle høgdedata som blir samlet inn når landet blir laserskannet fra fly. Hoydedata.no er nettløsningen for lagring, innsyn og nedlasting av høydedata.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kunngjorde frislippet da han besøkte idekonkurransen og datatreffet #hack4no i oktober. Regjeringen vil ha flere åpne offentlige data slik at gründere og utviklere kan lage nye spennende tjenester på nett og skape nye arbeidsplasser.

Status for digitalt planregister 

Kartverket har gjennom flere år jobbet for at kommunene i Norge skal få fulldigitalisert sine arealplaner og kommunale planregistre. Fulldigitale kommunale planregistre vil gi en bedre og raskere tilgang til plandata, vil forenkle medvirkning og gi grunnlag for raskere utbygging.

Kartverket fikk 10 millioner kroner over statsbudsjettet i 2016 for å få fortgang på prosessen med å digitalisere arealplaner. Totalt sett regner Kartverket med å få ferdigstilt nærmere 90 nye kommuner som ledd i Plansatsing 2016. I prosjektet er nærmere 2 600 planer blitt digitalisert, vektorisert og lagret i kommunens sømløse planbaser. 

reguleringsplaner

Figuren viser økning i antall kommuner det finnes data for i det landsdekkende nasjonale datasettet med reguleringsplaner (1. januar 2016 - 1. desember 2016).

kommuneplaner

Figuren viser økning i antall kommuner det finnes data for i det landsdekkende nasjonale datasettet med kommuneplaner (1. januar 2016 - 1. desember 2016).

Kontakt:
line.langkaas@kartverket.no eller Ida.Rorbye@kartverket.no

Budsjett: 33,3 millioner kroner til ny Groruddalssatsing

Regjeringen foreslår å bevilge 33,3 millioner kroner i 2017 til den nye Groruddalssatsingen. Den skal spisses inn mot temaer og geografiske områder der behovene for en ekstra innsats er størst. Groruddalssatsingen er nå forlenget til perioden 2017-2026.

Budsjett: 19,6 millionar kroner til byutviklingsavtaler

Regjeringa foreslår derfor å løyve 19,6 millionar kroner til forpliktande byutviklingsavtaler mellom staten og dei fire største byområda.

Bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler blir byvekstavtaler

For å samordne areal- og transportpolitikken i de største byområdene har regjeringen besluttet å slå sammen bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler til byvekstavtaler.

Idèhåndbok om byrom og byromsnettverk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir i disse dager ut en ny idehåndbok for å inspirere kommunene til å satse på byrom og å binde dem sammen til et eget byromsnettverk. Nettverket er infrastrukturen av gater, plasser, parker, blågrønne områder og gang- og sykkelforbindelser. Et godt byromsnettverk kan øke stedets attraktivitet, koble byen eller tettstedet bedre sammen, og gjøre hverdagen bedre og enklere for folk. Alle innbyggere bør ha tilgang til ulike typer byrom, tilrettelagt for ulike formål og aktiviteter.

Idehåndboken gir overordnede og praktiske råd om hvordan kommunen kan utvikle en byromstrategi, for å kunne jobbe systematisk over tid med å utvikle et byromsnettverk. Den inneholder også gode ideer og eksempler på prosjekter og planverktøy.

Idehåndboka har et sektorovergripende perspektiv for å fremme bedre helhetsløsninger. Målgruppen er i første rekke kommunale planleggere, folkehelsekoordinatorer, samfunnsutviklere, samt driftere innen ulike fag og etater der byrom og forbindelser inngår. Men den er også aktuell for politikere og andre som har interesse for feltet.

Veileder: Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert foreløpig utkast av veilederen til gjennomsyn og innspill. Endelig versjon kommer etter ny byggteknisk forskrift, TEK 17 er klar.

Rapport: Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner

Rapporten undersøker hvordan vekst i små- og mellomstore byregioner i Norge kan forklares, og ikke minst variasjoner i vekst mellom disse byregionene.

Kronikk: Bedre byer for alle

Utenriksminister Børge Brende og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har skrevet kronikk etter FN-konferansen Habitat som fant sted i Quito i Ecuador 17.-20. oktober.

Statistikk: 81 prosent av Norges befolkning bor i tettsteder

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i desember nye tall som viser at det per 1. januar 2016 bodde i alt 4 230 000 personer i Norges 1000 tettsteder. Dette tilsvarer 81 prosent av Norges befolkning. Mens folketallet i spredtbygde strøk har gått ned med 167 000 personer siden 1990, har det samtidig vært en økning på 1,3 millioner personer i tettstedene (figur).

Hver tredje innbygger bor i en av de fem største tettstedene (Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Drammen). På den annen side har 610 av de totalt 990 tettsteder i Norge færre enn 1 000 innbyggere. Det finnes også statistikk om sentrumssoner fra SSB som viser at jo større et tettsted er jo høyre er tettheten av både bosatte og ansatte i sentrumssonene.

Befolkning i tettsteder

Kommentar:
1. Det foreligger ikke tall for 2010 fra SSB.
2. Fra og med 2013 er det tatt i bruk en ny metode for tettstedsavgrensing. 

Rapport: beregning av areal tilgjengelig for boligbygging

Statistisk sentralbyrå (SSB) har med bidrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet videreutviklet en metode for beregning av hvor mye areal som er tilgjengelig for boligbebyggelse i kommunene. Med utgangspunkt i arealformålene i kommuneplanens arealdel for 12 casekommuner har SSB beregnet at et areal på 29 kvadratkilometer er ledig for ny boligbygging.

Godt over halvparten av dette arealet befinner seg innenfor eller nærmere enn 100 meter fra dagens tettsted. Avhengig av utnyttingsgraden gir dette rom for mellom 25 000 og 150 000 nye boliger. Med den nye metoden fanger man bedre opp områder med potensiale for fortetting , og i noen grad også transformasjonsområder.

Areal for boligbygging beregnet fra kommuneplanens arealdel (SSB)

metode for å identifisere områder med potensial for boligbygging

Prinsippskisse som viser generell metode for å identifisere områder med potensial for boligbygging (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Arrangementer

Fagseminar om midlertidig bruk av tomme lokaler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har arrangert seminar om midlertidig bruk av tomme lokaler og nasjonalt regelverk på Oslo House of Innovation i Oslo den 15.desember 2016. 

Norge digitalt/Teknologiforum 2016

Teknologiforum 2016 ble arrangert på Gardermoen 2. - 3. november. Nasjonal geografiske infrastruktur, nasjonal geodatastrategi, forholdet mellom SOSI og GML og det offentlige kartgrunnlaget var blant temaene.

Kommunal geomatikkonferanse 2016

Morgendagens planforvaltning var et av temaene på Kommunal geomatikkonferanse 2016. Foredrag fra konferansen er publisert på Geoforum sine nettsider.

Nettverk for regional og kommunal planlegging

Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har arrangert den årlige nettverkskonferansen for regional og kommunal planlegging i Oslo. Foredragene er nå publisert på regjeringen.no

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Er du interessert i å følge med på hva som skjer når det gjelder arbeid med ledninger i grunnen?

Fra nettverkskonferansen i Oslo.

Innsigelser

_________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________

Om Plannytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen
Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen 
Redaktør: Seniorrådgiver Jan Hausken E-post: jah@kmd.dep.no