Plannytt 4 - 2017

Nyhetsbrev | Dato: 21.12.2017

Ny forskrift gir mer forutsigbare og effektive planprosesser
Prinsipputtalelser om plan- og bygningsloven
Endringer i matrikkelforskriften
Prinsipputtalelser om matrikkelen
Tre millioner til byplanlegging
Nordiske byer på klimaforhandlinger
Nye byvekstavtaler
Status for e-tinglysing
Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister
Status for det offentlige kartgrunnlaget (DOK)
Arbeid med digitale romlige arealplaner og bestemmelser
Sjekkliste for kommune- og fylkessammenslåing
Kommunens erstatningsansvar - plan- og bygningsloven
Ny reguleringsplanveileder
Høring om forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak
Statistikknytt
Arrangement
Innsigelsessaker

julekort

Ny forskrift gir mer forutsigbare og effektive planprosesser

Forskrift om oppstartfasen i planarbeidet ble fastsatt ved kongelig resolusjon den 8. desember 2017. Målet med forskriften er rask, effektiv og forutsigbar offentlig saksbehandling med god kvalitet. Forskriften gir utfyllende bestemmelser om utforming av planinitiativ, gjennomføring av oppstartmøte mellom forslagstiller og kommunen, og om referatet fra oppstartmøtet.

Prinsipputtalelser om plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en nettside på regjeringen.no med tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven. Den er blitt oppdatert med følgende uttalelser.

Endringer i matrikkelforskriften

Matrikkelforskriften er endret fra og med 1. januar 2018. Endringene gjelder tilpasninger til ny eierseksjonslov.

Prinsipputtalelser om matrikkelen

Nettsiden med brev og prinsipputtalelser om matrikkelen fra Miljøverndepartementet (til 2013) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (etter 2013) på regjeringen.no er oppdatert.

Brev og prinsipputtalelser om matrikkelen (regjeringen.no)

Tre millioner til byplanlegging

Regjeringen bevilger over tre millioner kroner til prosjekter i Bærum, Trondheim og Sandnes, og til to samarbeidsprosjekter mellom berørte kommuner og fylkeskommunene i Bergensområdet og Stavangerområdet. Dette kommer i tillegg til om lag 15 millioner kroner som ble tildelt i september til samme formål.

Pressemelding: De fire største byområdene får tre millioner kroner til byplanlegging

Tidligere tildelinger høsten 2017

Nordiske byer på klimaforhandlinger

Prosjektet Attraktive nordiske byer og byregioner var representert under klimaforhandlingene i Bonn (COP23). Det ble blant annet vist en video som presenterte prosjektet: What is Attractive Nordic Towns? (vimeo.com)

Attraktive nordiske byer og byregioner (regjeringen.no)

Nye byvekstavtaler

Høsten 2017 er det blitt signert byvekstavtaler med Bergen og Nord-Jæren.

 9 byer byvekstavtaler

Det er et mål at det skal inngås avtaler alle de ni største byområdene. Kilde: SD 

Status for e-tinglysing

Elektronisk tinglysing startet opp 18. april 2017 og har nå vært i drift i 8 måneder. Systemet legger til rette for at profesjonelle brukere kan sende inn rettsstiftelser elektronisk, og løsningen omfattet de 9 vanligste rettsstiftelsene knyttet til fast eiendom og borettslagsandeler. For november var andelen helelektronisk behandlede rettsstiftelser 29,7 %, mens andel av samlet antall rettsstiftelser som kommer inn elektronisk er 34,4 %. I tillegg til utbedringer av den interne saksbehandlingsklienten er det utviklet løsning for flere rettsstiftelser og støtte for kommune- og regionssammenslåingene.

Fra slutten av januar 2018 kommer funksjonalitet for varsling av tidligere hjemmelshaver ved tinglysing av en overdragelse. Melding om en slik overdragelse vil bli sendt som SMS til den tidligere hjemmelshaveren sitt mobilnummer, og/eller som e-post til dennes e-post adresse. I første omgang vil kun fysiske personer få et slikt varsel, og kun dersom de ikke har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon. Kontaktinformasjonen hentes fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Mot matrikkelen jobbes det med å øke datakvaliteten på vegadresser som er registrert for borettslagsandeler, og disse vil synkroniseres mot matrikkelen. Vegadressene som blir synkronisert vil automatisk oppdateres med eventuelle endringer i matrikkelen.

Kartverkets nettside om e-tinglysing har oppdatert informasjon om elektronisk tinglysing.

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Del 3 av nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister er blitt oppdatert gjeldende fra 20. oktober 2017. Del 3. Spesifikasjon for SOSI plan.

På siden www.regjeringen.no/kartforskriften kan du lese mer om kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, digital plandialog og det offentlige kartgrunnlaget.

Status for det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Etter den årlige gjennomgangen av gjeldende DOK datasett vil en ny oppdatert liste bli publisert i januar 2017. For tiden gjøres det en egnethetsanalyse for DOK datasett som er valgt til nå i forhold og nytteverdi for planlegging, KU, ROS, byggesak osv.

Kommunene skal hvert år bekrefte hvilke datasett som skal gjelde for arbeid som berøres av plan- og bygningsloven i kommunen. Per 2. tertial 2017 hadde 254 kommuner bekreftet eller delvis bekreftet sine datasett. Produktarkene fra geonorge.no gir oversikt over hva mange viktige datasett inneholder.

Arbeid med digitale romlige arealplaner og bestemmelser

Mulighetene for 3D-arealplanlegging er nå i ferd med å bli spesifisert og standardisert. Prosjektet digitale planprosesser og arealplaner i 3D ser både på arealplaner og mulighetene for standardisering av planbestemmelser.

KMD inviterte tidligere i høst kommuner, forslagstillere og plankonsulenter til å bidra med innspill basert på konkrete erfaringer til videre konkretisering, veiledning og mulig regelverksendringer. Kommunene som er med på pilotering av reguleringsplaner i 3D er Bærum, Skedsmo, Trondheim, Bergen, Arendal, Bodø, Sandnes og Stavanger kommuner. Disse samarbeider igjen med mange forskjellige aktører. Mer om arbeidet med pilotering av romlige planer finner du på nettsiden pilotering - romlige reguleringsplaner og digitale bestemmelser.

Det skal utvikles standardiserte digitale planbestemmelser som skal være mest mulig maskinlesbare. En nasjonal mal for digitale planbestemmelser ble publisert våren 2017. Veileder for bruk av planbestemmelser med eksempler skal publiseres på nyåret. Digitale reguleringsbestemmelser (regjeringen.no).

Les mer om romlige planer

Sjekkliste for kommune- og fylkessammenslåing

Kartverket har en sentral rolle i koordineringen av arbeid med digitale utfordringer i kommune- og regionreformen og har nå laget en forbedret utgave av sjekklisten for kommune- og fylkessammenslåing.

Noen aktuelle oppgaver i forbindelse med kommune- og regionreformen

  • I 2017 ble det gjort 1.3 millioner endringer i matrikkelen. For 2018 (kommuner og fylker) forventes det å bli 13 millioner og 91 millioner i 2020. 
  • Ny gårdsnummerserie i ny kommune skal godkjennes av Kartverket.
  • Ingen kommuner skal ha doble adressekoder i ny kommunen eller likelydende adressenavn.
  • Kartverket koordinerer statlige funksjoner og er rådgiver overfor kommunene knyttet til reformene.
  • Kartverket justerer grenser på kartet i tilfeller der man skal flytte et område fra en kommune til en annen.

Kommunens erstatningsansvar - plan- og bygningsloven

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har sammen med Advokatfirmaet Hjort sammenstilt svar på spørsmål som ble stilt på Byggesaksdagene i november 2017. Dette gjelder situasjoner der kommunen har gitt manglende eller uriktig veiledning, vedtaket er truffet av et politisk oppnevnt organ, bygging i områder utsatt for flom, ras og andre naturskader; og inhabilitet og korrupsjon.

Kommunens erstatningsansvar (DIBK)

Veiledere

Reguleringsplanveileder

Foreløpig versjon av del III av ny reguleringsplanveileder er publisert på departementets nettside for reguleringsplanveilederen.

Departementet ønsker at veilederen skal være et best mulig hjelpemiddel for planleggere og offentlige instanser som er involvert i utforming og saksbehandling av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Vi er interessert i alle forslag til forbedringer, og disse kan sendes på e-post til postmottak@kmd.dep.no

Høringer

Høring - forslag til forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak

Høringsfrist er 29. januar 2018

Statistikknytt

Fritidsbygg

De siste fem årene er 22 000 nye fritidsbygg satt opp i Norge, og det bygges mest i Oppland og Buskerud. De fleste er bygd innenfor områder med 50 eller flere fritidsbygg.

Flest nye hytter i store fritidsbyggområder (SSB) (1. desember 2017)

Kakediagram på kart

Andel fritidsbygg som er frittstående og i hyttefelt Kilde: SSB, Kartverket

Ny sentralitetsindeks

Sentralitetsindeksen gir en sentralitetsverdi for hver kommune. Beregningene er basert på reisetid til arbeidsplasser og servicefunksjoner fra alle bebodde grunnkretser. SSBs publserte Ny sentralitetsindeks for kommunene den 22. november 2017. Den nye indeksen er utarbeidet av en gruppe fra SSB, KMD, TØI og NIBR. 

kart som viser sentralitet
Kartutsnittet viser noen kommuner i hovedstadsområdet og verdiene på sentralitetsindeksen.

SSB har nyttige nettsider med kommunefakta med tall fra hver kommune innen tema som blant annet befolkning, bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse og kommuneøkonomi. En annen nyttig side er SSBs kartportal

Arrangement

Samleside med foredrag fra eldre arrangement (regjeringen.no)

Innsigelsessaker

Visste du at … (godbiter på planlegging.no)

_________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________

Om Plannytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen 
Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen 
Redaktør: Seniorrådgiver Jan Hausken E-post: jah@kmd.dep.no