Plannytt 1 - 2015

Nyhetsbrev | Dato: 17.09.2015

Fra september 2015 gis Plannytt ut som nyhetsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I dette Plannytt kan du blant annet lese om arbeidet med en ny stortingsmelding for bærekraftige byer og sterke distrikter, statlige planer for store samferdselstiltak, nasjonale forventninger, innsigelsesstatistikk og nye veiledere.

Regjeringen vil meisle ut ny by- og distriktspolitikk
Nasjonale forventninger vedtatt
Høring om forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven
Ny 10 års periode for Groruddalsatsingen
Statlig plan for store samferdselstiltak
Flere planer tilgjengelig digitalt
Nye datasett i det offentlige kartgrunnlaget
Produktspesifikasjonene for arealplan og digitalt planregister er oppdatert
Planstatistikk: flere interesser avklares på overordnet plannivå
Innsigelsessaker
Ny veileder for kommunal behandling av små vindkraftanlegg
To nye veiledere om konsekvensutredning
Ny veileder om kommunalt planregister
stedsutvikling.no i ny utgave
Rapporter bestilt fra andre
Hva skjer?

Regjeringen vil meisle ut ny by- og distriktspolitikk  

Norge er et langstrakt land i Europas periferi, med levedyktige byer, tettsteder og spredtbygde områder i alle landsdeler. Regjeringen er opptatt av samspillet mellom by og land, og mellom små og store kommuner for å ruste Norge for fremtiden. Vi må sikre bærekraftig vekst og verdiskaping i hele landet. 

Derfor starter vi nå opp arbeidet med en ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter. Byer og distrikter har ofte blitt sett på som motsetninger, mens muligheten ligger i samspillet mellom byer og distrikter. Byene er sentre for service, utdanning, distribusjon og logistikk. By og distrikt er avhengig av hverandre. 

Kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner har et samlet ansvar for planlegging og regional utvikling. -Det gir oss mulighet til et mer samlet grep, og se by, plan og distriktsutvikling sammen i én stortingsmelding. I arbeidet med meldingen legges det opp til en åpen prosess med innspillsmøter og en nettside med et diskusjonsnotat som spiller opp til videre debatt. Denne meldingen angår oss alle, derfor er det viktig at byer og distrikter over hele landet kommer til orde, sier Sanner.

Denne stortingsmeldingen skal gi ny politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter.

- Jeg har høye ambisjoner for det arbeidet vi nå har satt i gang. Det er mange utfordringer å ta tak i, som infrastruktur og kompetanseutvikling, men først og fremst er det mye erfaring og gode ideer lokalt, i næringslivet og kunnskapsinstitusjonene. Jeg ser frem til mange gode diskusjoner om utviklingen av våre byer og distrikter i tiden som kommer.

Departementet åpner for innspill til arbeidet med ny stortingsmelding. Både folkevalgte, profesjonelle planleggere og alle andre interesserte er velkommen til å gi sine meninger på www.byerogdistrikter.no.

Nasjonale forventninger vedtatt

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon den 12. juni 2015.

Ifølge plan- og bygningsloven skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. 

nasjonale forventninger

Illustrert publikasjon

Høring om forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven

Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven er ute på høring med frist 15.november.

Forslaget kommer i tillegg til endringene som trådte i kraft 1. januar 2015 om femårsregelen, tidsfrister for innsigelse og om forenklinger i regelverket om konsekvensutredning. 1. juli ble det også gjort endringer i byggesaksdelen. Planavdelingen og Bolig- og bygningsavdelingen i KMD samarbeider om et grunnlag for både kortsiktig og langsiktig politikkutvikling for enklere plan- og byggesak.

Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv.  

Ny 10 års periode for Groruddalsatsingen

Staten og Oslo kommune er blitt enige om en intensjonsavtale for 10 nye år med områderettet innsats i Groruddalen. Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten for å bedre miljø og levekår i Groruddalen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner undertegnet avtalen på vegne av staten og byrådsleder Stian Berger Røsland på vegne av Oslo kommune.

Statlig plan for store samferdselstiltak

I Melding St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er det gitt signaler om mer aktiv bruk av statlig plan for store samferdselstiltak, og i plattformen til den sittende regjeringen heter det at statlig regulering for samferdselsprosjekter av nasjonal betydning skal økes.

Bruk av statlig plan innebærer at Kommunal- og moderniseringsdepartementet går inn i kommunenes rolle som planmyndighet. Det vil være departementet som fastsetter planprogram og vedtar den aktuelle planen, og som har ansvaret for at planprosessen følger plan- og bygningslovens prosessregler og at kravene til medvirkning blir ivaretatt.

Under den sittende regjeringen er det besluttet å starte statlig planarbeid for tre store veg- og jernbaneprosjekter. Felles for alle prosjektene er at de går gjennom flere kommuner og/eller fylker, og at det er et stort behov for samordning av interesser på tvers av sektorer og administrative grenser. Det er et mål for alle prosjektene å oppnå raskere planbehandling enn om planene skulle vært behandlet på ordinær måte.

Alle de tre prosjektene er i tidlig planfase:

E10 Hålogalandsveien

I denne saken utarbeides det reguleringsplan uten å gå veien om kommunedelplan. Planprogram med silingsrapport har vært brukt til å avklare hvilken trase som skal reguleres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt planprogram for det videre reguleringsarbeidet i brev av 10. september 2015. Planprogram for Hålogalandsvegen (pdf) Pressemelding om E10

E39 Stord-Os

Denne saken utarbeides som kommunedelplan. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga i brev av 18. mai 2015 tilslutning til at planprogrammet kunne sendes på høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet vil bli fastsatt i høst.

Ringeriksbanen/E16 Skaret-Hønefoss

Samferdselsdepartementet har brev av 30. august 2015 bedt Jernbaneverket og Statens vegvesen om å sette i gang formell planlegging av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret-Hønefoss.  Planarbeidet skal gjennomføres som felles, statlig reguleringsplan for de to prosjektene, uten å gå veien om kommunedelplan. Det er foreløpig ikke utarbeidet planprogram.

Mer informasjon om prosjektene finnes på Statens vegvesens og Jernbaneverkets hjemmesider.

Flere planer tilgjengelig digitalt

Antall planer tilgjengelig på digitalt format øker. Kartverket har oversikt over hvor langt man har kommet i digitalisering og tilgjengeliggjøring av planer.

www.seplan.no er det mulig å se hvilke områder som er dekket og Kartverket lager oversikter med jevne mellomrom som viser status for tilgjengelige digitale planer. 

digitale planer

Antall områder tilgjengelig på digitalt format. Bak bildet ligger pdf fil med flere tall. 
leveransenivåer planregister
Leveransenivå planregister fordelt på plantype og fylke. Klikk på bildet for å få større versjon.

Nye datasett i det offentlige kartgrunnlaget

1.mai ble det publisert en revidert liste som over datasett som skal inngå i det offentlige kartgrunnlaget.

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige og kvalitetssikrede geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven. Listen over datasett i det offentlige kartgrunnlaget ligger som vedlegg til veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister.

Produktspesifikasjonene for arealplan og digitalt planregister er oppdatert

Nye oppdaterte produktspesifikasjoner som definerer hvordan norske plankart skal tegnes ble publisert 1. juli 2015. 

"Spesifikasjonen definerer hvordan ulike objekter med egenskaper skal presenteres både på plankartet for den enkelte plan og ved sammenstilling av flere arealplaner i digitalt planregister både på skjerm og ved utplott."

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en egen side om plankart og planregister.

Planstatistikk: flere interesser avklares på overordnet plannivå

Det var i 2014 en nedgang i innsigelser til reguleringsplaner og en økning for kommuneplaner.

Dette kan bety at flere saker med vesentlige nasjonale og regionale interesser avklares på overordna plannivå og at saksbehandlingen blir mer effektiv på reguleringsplannivået.

planer møtt med innsigelse   Andel planer møtt med innsigelse har i flere år vært om lag 30 prosent for reguleringsplaner og 50 prosent for kommuneplaner. I 2014 var det en tydelig nedgang for reguleringsplaner til 20 prosent, og en økning for kommuneplaner til 67 prosent. Det vedtas et mye større antall reguleringsplaner enn kommuneplaner per år og tallene viser at viktige avgjørelser i plansaker blir løst på et overordnet plannivå.

Innkomne saker

Innkomne saker til departementet per. 10. september 2015 fordelt på året saken kom inn.

avgjørelser av innsigelsessaker fordelt på år

Avgjørelser av innsigelsessaker fordelt på avgjørelsesår.

Innsigelsessaker:

I sommer har Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjort flere innsigelssaker.

  • støygrenser ved Ørland hovedflystasjon
  • parkeringsplasser ved kollektivknutepunkt i Holmestrand
  • veialternativ for E39 i Sandnes kommune
  • veialternativ E8 i Tromsø kommune
  • nauststørrelse i Herøy kommune
  • boligfelt i Oppegård

Oversikt over alle avgjørelser i innsigelsessaker tilbake til år 2000 finner du på en egen side på regjeringen.no om innsigelse.

Veiledere og andre publikasjoner

Veileder for kommunal behandling av små vindkraftanlegg

Det er publisert veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg.

Veilederen skal være et verktøy for kommuner ved behandling og avklaring av om, hvor og hvordan slike anlegg kan gjennomføres. Dette gjelder søknader om småskala vindkraftanlegg på inntil 1 MW per prosjekt etter plan- og bygningsloven.

Last ned veileder for kommunal behandling av små vindkraftanlegg (pdf)  

Veileder for kommunal behandling av små vindkraftanlegg

To veiledere om konsekvensutredning

I juli ble det publisert to veiledere til forskrift om konsekvensutredning.

Den ene presenterer metodikk og databaser for innlegging av data. Den andre omhandler vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III. Veilederne er kommentarutgaver og blir oppdatert i løpet av 2016. Du kan lese mer om veilederne på regjeringen.no

Ny veileder om kommunalt planregister  

Kartverket har laget veileder om rutiner for forvaltning av plandata i digitalt planregister.

Ny veileder om kommunalt planregister (Kartverket)

Last ned veilederen (pdf)

stedsutvikling.no i ny utgave

Omleggingen av regjeringen.no ved årsskiftet førte til at www.stedsutvikling.no måtte omformes og tilpasses den nye publiseringsløsningen.

I forbindelse med omleggingen er innholdet reorganisert, revidert og oppdatert.

www.stedsutvikling.no

I løpet av høsten vil det bli mulig å motta e-postvarsling av nyheter fra stedsutvikling.no

Rapporter bestilt fra andre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har de siste par år bestilt en rekke rapporter fra forskjellige fagmiljøer om tema relevant for planlegging- etter plan- og bygningsloven. Det er laget en egen oversikt på planlegging.no

Noen av disse er:

Oversikt over rapporter fra alle departementene finner du på egen oversikt på regjeringen.no om rapporter og planer

Hva skjer?

  • Fylkessamling stedsutvikling i Norheimsund 28. oktober - 29. oktober 2015
  • Nasjonal landskapskonferanse i Bodø 4. november - 5. november 2015
  • Nettverksamling for kommunal og regional planlegging i Oslo 8. desember - 9. desember 2015

______________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

___________________________________________________________________________________________________________

Om Plannytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen. 
Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen,
Redaktør: Seniorrådgiver Jan Hausken
E-post: jah@kmd.dep.no