Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantet trær for klimaet

I Steinkjer i dag ble det startet et pilotprosjekt med å plante skog for å bremse klimaendringene. Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har gitt oppdrag til Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet å gjennomføre en treårig pilotfase, der formålet blant annet er å undersøke hvor stor klimaeffekten kan bli. Etter det, kan det bli aktuelt å utvide forsøket.

Også Nordland og Rogaland deltar i pilotforsøket.

-Skogplanting som klimatiltak er et viktig punkt i oppfølgingen av klimaforliket. Skogen har et årlig CO2-opptak som tilsvarer mer enn halvparten av de samlede norske klimagassutslippene. Ifølge FNs klimapanel er skogplanting viktig for å nå togradersmålet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft, som var med på treplantingen søndag. Også statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet og fylkesmann Inge Ryan i Nord-Trøndelag deltok.

Rapporten Planting av skog på nye arealer som klimatiltak ble utarbeidet av Miljødirektoratet, Statens Landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) og Institutt for skog og landskap (nå NIBIO).  Den viser at store arealer kan tilplantes over en 20-årsperiode med god klimaeffekt, med lave kostnader og akseptable konsekvenser for naturmangfold og andre miljøverdier.

-Vi stiller strenge krav for å ivareta hensynet til miljøverdier som naturmangfold og kulturlandskap. Blant annet skal det bare benyttes norske treslag, og planting skal ikke skje på områder som er viktige for naturmangfoldet, friluftslivsinteresser eller andre miljøverdier, sier Sundtoft.

Etter at pilotfasen er over skal det være en grundig evaluering av tiltaket. Evalueringen skal blant annet vise om målene er nådd og om miljøkriteriene er tilstrekkelige. Fylkene Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland inngår i pilotfasen.

Nyplanting av skog gir et økt skogvolum i et langsiktig perspektiv, og vil derfor bidra til å trygge ressurstilgangen for skog- og trenæringa i framtida. 

-Jeg ser den skogplantingen som vi nå starter opp som en forlengelse av tidligere skogplanting i Norge. Dette blir en dugnad for å sikre at framtidige generasjoner kan høste av skogressursene og dekke samfunnets behov for fornybart trevirke, samtidig som skogen kan ta opp mer CO2, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i LMD.

-Det vi her gjør i dag er det grønne skiftet i praksis. Det er bioøkonomi og det er grønn økonomi. Jeg er glad for at vi som er opptatt av både miljø og skogbruk står sammen og er enige om dette tiltaket.

Nærmere om lokaliteten

Arealet som tilplantes i Byahalla i Steinkjer er et tidligere innmarksbeite som sist var i bruk på 1970-tallet. Arealet er kartlagt for miljøverdier av NIBIO. Treslaget som skal plantes ut er norsk gran.

Området her er rundt 4,5 dekar. Om skogen som skal plantes her blir stelt og får vokse til den er hogstmoden om rundt 75 år, så vil den ha fjernet opp mot 1000 tonn CO2 fra atmosfæren.

Til toppen