Historisk arkiv

Plantevernmiddelet Endosulfan blir forbudt globalt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Sist uke vedtok partsmøtet under Stockholm-konvensjonen å stanse bruk av plantevernmiddelet endosulfan. Endosulfan er et svært helse- og miljøfarlig stoff, er lite nedbrytbart og spres over lange avstander.

- Dette er et viktig steg framover i arbeidet med å stanse spredningen av miljøgifter. Miljøgifter er en global utfordring og derfor er internasjonale reguleringer nødvendig, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Endosulfan brukes som plantevernmiddel. Stoffet er svært helseskadelig blant annet ved at det gir effekter på nervesystemet og er akutt giftig ved inntak.  I miljøet er det svært giftig for fisk og hoper seg opp i næringskjeden.  Det forblir i miljøet i lang tid etter utslipp og er blant annet funnet i Arktis – langt fra utslippskildene. I Norge har endosulfan vært forbudt siden 1999.

Siden det ble ansett som nødvendig med enkelte midlertidige unntak vedtok partene også å se på hvordan man kan få til en total utfasing ved å ta i bruk mer miljøvennlige alternativer.

Stockholm-konvensjonen om organiske miljøgifter er den viktigste avtalen for å regulere miljøgifter globalt. Den trådte i kraft i 2004 og over 170 land har ratifisert avtalen. Konvensjonens femte partsmøte ble avholdt forrige uke (24-29 april).

Stockholm-konvensjonen omfatter nå 22 miljøgifter. Konvensjonen omfattet i utgangspunktet tolv organiske miljøgifter, blant annet DDT, PCB og dioksiner. Ytterlegere ni stoffer ble inkludert i 2009, blant annet to bromerte flammehemmere, plantevernmiddelet lindan og den perfluorerte forbindelsen PFOS.

Til toppen