Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge øker sitt bidrag til Det grønne klimafondet

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein prioriterer Det grønne klimafondet som finansieringskanal for norsk klimainnsats i utviklingsland i de kommende årene. Norge arrangerer påfyllingsmøte for Fondet i Oslo 4. – 5. april.

- Det legges opp til å øke bidraget til fondet fra 400 millioner til 800 millioner kroner per år fra 2020. Det grønne fondet har levert gode resultater så langt og er en viktig kanal for å bidra til gjennomføring av Paris-avtalen, sier utviklingsminister Ulstein.

- De globale klimaendringene er en av de største utfordringene vi står overfor og truer vår mulighet til å nå bærekraftsmålene. Norge skal være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet. Det grønne klimafondet er viktig for å bidra til Paris-avtalens mål om at global temperatur ikke øker med mer enn to grader og til at de mest sårbare landene får større motstandsdyktighet mot klimaendringene, sier utviklingsministeren.  

Ifølge FNs klimapanel fører klimaendringene til mer ekstremvær, kamp om naturressurser, økte helseproblemer, redusert økonomisk vekst og økte forskjeller. De mest sårbare gruppene rammes hardest.

Det grønne klimafondet ble opprettet av FNs klimakonvensjon i 2010. Fondet skal være en sentral kanal for klimafinansiering til utviklingsland. 

Det grønne klimafondet vil stå for en stor del av finansieringen som er nødvendig for å nå målet om å mobilisere 100 milliarder dollar årlig innen 2020 til klimatiltak i utviklingsland. Fondet har så langt godkjent 102 prosjekter i 97 land med en samlet støtte på omtrent fem milliarder dollar.

Norge har så langt bidratt med 1,6 milliarder kroner til fondet i perioden 2015-2018, av de til sammen om lag 88 milliarder kroner som ble lovet i støtte for perioden 2015-2018. Prosessen for å fylle på fondet for perioden 2020-2023 starter med et møte i Oslo 4.-5. april 2019. 

I tillegg til støtten til Det grønne klimafondet, støtter regjeringen en rekke andre klimatiltak. Regjeringen prioriterer tiltak for å begrense og redusere utslipp av klimagasser og for tilpasning til klimaendringer i utviklingsland. Dette omhandler utslippsreduksjoner fra skog, økt produksjon og tilgang til fornybar energi, utfasing av fossile subsidier, satsingen på mat- og ernæringssikkerhet, vær- og klimatjenester, landbruksforskning, forebygging av naturkatastrofer og bevaring av naturmangfold.

Til toppen