Nye avtaler om EØS-midler med Litauen

Med kronprinsparet til stede signerte Norge i dag nye samarbeidsavtaler med Litauen om fordeling av 117,6 millioner euro. Dette er EØS-midler for perioden 2014-2021. Sentrale satsingsområder blir justissektoren, næringsutvikling, forskning og helse.

- Norge og Litauen har tette historiske bånd. I dag bor nærmere 40.000 litauere i Norge og om lag 250 norske bedrifter er etablert i Litauen. Gjennom EØS-midlene videreutvikler Norge forbindelsene enda mer. Vi gjør det ved å skape arbeidsplasser, bidra til sosial utjevning og styrke demokratiske institusjoner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Å forsterke forbindelsene til Litauen og de andre 14 mottakerlandene er et ett av hovedmålene ved EØS-midlene. Det var derfor naturlig at signeringen av de nye avtalene om EØS-midler fant sted under kronprinsparets offisielle besøk for å markere Litauens feiring av 100 år som selvstendig stat.

En rekke norske fagetater er involvert i utviklingen og gjennomføringen av EØS-programmene i Litauen. Blant dem er Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Senter for internasjonalisering av utdanning, Folkehelseinstituttet, Kulturrådet og Riksantikvaren.

Justissamarbeidet mellom Norge og Litauen fortsetter under de nye avtalene. Det vil omfatte en videreføring av fengselssamarbeidet med Kriminalomsorgsdirektoratet og samarbeidet mellom politietatene for bekjempelse av grensekryssende og organisert kriminalitet. I tillegg kommer innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, et nytt initiativ som er forankret i programmet for anstendig arbeid.

- Regjeringen har nylig trappet opp kampen mot arbeidslivskriminalitet. De neste årene skal man i Litauen utvikle et nytt og spennende prosjekt støttet av EØS-midlene. Arbeidstilsynene i begge land skal jobbe sammen på dette viktige feltet, sier statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet.

Næringsutvikling, innovasjon og forskning blir også viktig, og det skal blant annet opprettes et forskningssamarbeid på tvers av alle de baltiske landene. Satsingen på helse videreføres, og er rettet mot offentlig helse, barn og ungdom og familier i sårbare grupper.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har som mål å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
  • EØS-midlene er Norges bidrag til dette.
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Se faktaark for oversikt over programmer som skal gjennomføres i Litauen.

Til toppen