Øker støtten til Vest-Balkan med 140 millioner i 2018

Norge nesten dobler bistanden til Vest-Balkan fra 175 millioner kroner i 2017 til 319 millioner kroner i 2018.

Regjeringen varslet i Veivalgsmeldingen i fjor økte bidrag til stabilitet, demokrati og utvikling i våre nærområder. Det er økt oppmerksomhet om denne regionen i en rekke land i Europa og i EU for tiden. Alle landene har som mål å bli medlemmer av EU. EU-kommisjonen la den 6. februar frem en ambisiøs strategi for et utvidet EU som omfatter Vest-Balkan.

- Landene skal gjennom omfattende reformer for å trygge demokratiet, styrke rettsstaten, skape arbeidsplasser og økonomisk og sosial fremgang. Disse landene er i dag blant de fattigste i Europa, med en ungdomsledighet på opp mot 60 prosent i enkelte av landene. Det er viktig at landene på Vest-Balkan lykkes i sine bestrebelser slik at de igjen kan bidra til utvikling, samarbeid og sikkerhet i Europa. Det er både i Europas og i Norges interesse, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Den norske bistanden skal bidra til samarbeid og forsoning i regionen, økonomisk vekst og jobbskaping, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse, beskyttelse av minoriteter og styrket sivilsamfunn. Prioriteringene vil være forskjellige fra land til land avhengig av behovene og prioriteringene fra andre giverland og EU.

Den norske bistanden legger landenes egne prioriteringer til grunn, og den avstemmes mot innsatsen fra andre giverland og EU. En del av bistanden vil gå til programmer som er fellesfinansiert med blant annet EU.

Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Makedonia, Montenegro og Serbia er omfattet av den norske bistanden. En del av bevilgningen vil gå til regionale prosjekter som omfatter to eller flere land.

Les mer om støtten til Vest-Balkan her.

Til toppen